Ondernemingsrecht A&C

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBB901C05
Vaknaam Ondernemingsrecht A&C
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Ondernemingsrecht A&C
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. De keuze tussen de verschillende rechtsvormen variërend van een eenmanszaak tot partnerschappen en rechtspersonen, gebaseerd op het kenmerk van elke rechtsvorm, te rechtvaardigen. Aangeven aan welke voorwaarden voor een geldige oprichting van een BV/NV moet worden voldaan en welke rechtsgevolgen er zijn verbonden aan het zich voordoen van oprichtingsgebreken.
2. De bevoegdheden van de algemene vergadering, vergaderingen van houders van een bijzonder soort aandelen, de raad van bestuur (one-tier of two-tier) en de raad van toezichthouders in onderling verband beschouwen.
3. De relevantie en betekenis van bepalingen van crediteurenbescherming aangeven en welke rechtsgevolgen een niet-naleving daarvan heeft.
4. Uitleggen of besluiten genomen door organen van de vennootschap rechtsgeldig zijn of niet (nietig/vernietigbaar) en aangeven welke rechtsgevolgen een eventuele ongeldigheid heeft.
5. De beperkingen van en de voorwaarden voor de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en de individuele bestuurder onderkennen en aangeven wat de rechtsgevolgen zijn van overschrijding van de vertegenwoordigingsbevoegdheid.
6. Aangeven hoe de enquêteprocedure en de geschillenregeling zijn ingericht, aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om deze procedures te entameren en welke uitkomsten er mogelijk zijn. Tevens uitleggen welke concernbegrippen er zijn, welke specifieke problemen er spelen binnen een concern en op welke wijze hiermee wordt omgegaan.
7. De verschillende vormen van aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen (intern, extern, binnen faillissement) onderkennen en toepassen.
8. Een jaarrekening interpreteren en beoordelen of deze in overeenstemming is met de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften.
9. De verschillende nationale en grensoverschrijdende vormen van herstructurering onderscheiden, de kenmerken ervan benoemen alsmede de procedure ervan uitleggen.
10. Een complex juridisch probleem op het gebied van het vennootschapsrecht analyseren, de relevante rechtsregels interpreteren en toepassen, een conclusie trekken op basis van alle relevante omstandigheden en nagaan of verdere juridische bijstand nodig is.
11. Op een adequaat niveau met specialisten communiceren over onderwerpen van ondernemingsrecht.
Omschrijving Allereerst wordt een korte inleiding in de verschillende privaatrechtelijke rechtspersonen en ondernemingen gegeven, te weten: eenmanszaken, personenvennootschappen, verenigingen, stichtingen, coöperaties, NV’s en BV’s. Daarna wordt het vizier gericht op de twee laatstgenoemde rechtsvormen: de NV en de BV. Aan de orde komen de volgende onderwerpen: oprichtingsvereisten; crediteurenbescherming; aandelen en aandeelhouders; interne organisatie, besluitvorming, bevoegdheden organen; (on)geldigheid van besluiten; vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang; concernverhoudingen; jaarrekening en decharge; aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen en interne en grensoverschrijdende herstructureringen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges
Toetsvorm schriftelijk tentamen
(Digitaal tentamen met een combinatie van meerkeuzevragen en open vragen)
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. mr. dr. J.N. Schutte-Veenstra
Docent(en) prof. mr. dr. J.N. Schutte-Veenstra
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
De kern van het ondernemingsrecht, 4e druk Kroese, M.J., L. Timmerman, J.B. Wezeman 97889013133295 ca. €  33,00
Rechtspersonen, inclusief ondernemingsrecht, effectenrecht, faillissementsrecht en toekomstige wetgeving, tekstuitgave, Kluwer, meest recente editie Bulten, C.D,J. (red.) ca. €  47,50
Entreevoorwaarden Aanbevolen: tweedejaarsvak Juridische aspecten van bedrijfskunde
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Accountancy & Controlling/A&C) 3 semester II a verplicht
Pre-MSc-programma’s FEB  (Pre-MSc A&C voor HBO-BE) 1 semester II a verplicht