Ondernemingsrecht voor A&C

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2021/22
Vakcode EBB901C05
Vaknaam Ondernemingsrecht voor A&C
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Ondernemingsrecht voor A&C
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. De keuze tussen de verschillende rechtsvormen variërend van een eenmanszaak tot personenvennootschappen en rechtspersonen, gebaseerd op de kenmerken van elke rechtsvorm, rechtvaardigen. Aangeven aan welke voorwaarden voor een geldige oprichting van een BV/NV moet worden voldaan en welke rechtsgevolgen er zijn verbonden aan het zich voordoen van oprichtingsgebreken.
2. De bevoegdheden van de algemene vergadering, vergaderingen van houders van een bijzondere soort aandelen, het bestuur (one-tier of two-tier) en de raad van commissarissen in onderling verband beschouwen.
3. De relevantie en betekenis van bepalingen van crediteurenbescherming aangeven en uitleggen welke rechtsgevolgen een niet-naleving daarvan heeft.
4. Uitleggen of besluiten genomen door organen van de vennootschap rechtsgeldig zijn of niet (nietig/vernietigbaar) en aangeven welke rechtsgevolgen een eventuele ongeldigheid heeft.
5. De beperkingen van en de voorwaarden voor de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en de individuele bestuurder onderkennen en aangeven wat de rechtsgevolgen zijn van overschrijding van de vertegenwoordigingsbevoegdheid.
6. Aangeven hoe de enquêteprocedure en de geschillenregeling zijn ingericht, aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om deze procedures te entameren en welke uitkomsten er mogelijk zijn. Tevens uitleggen welke concernbegrippen er zijn, welke specifieke problemen er spelen binnen een concern en op welke wijze hiermee wordt omgegaan.
7. De verschillende vormen van aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen (intern, extern, binnen faillissement) onderkennen en toepassen.
8. Een jaarrekening interpreteren en beoordelen of deze in overeenstemming is met de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften.
9. De verschillende nationale en grensoverschrijdende vormen van herstructurering onderscheiden, de kenmerken ervan benoemen alsmede de procedure ervoor uitleggen.
10. Een complex juridisch probleem op het gebied van het vennootschapsrecht analyseren, de relevante rechtsregels interpreteren en toepassen, een conclusie trekken op basis van alle relevante omstandigheden en nagaan of verdere juridische bijstand nodig is.
11. Op een adequaat niveau met specialisten communiceren over onderwerpen van ondernemingsrecht.
Omschrijving Allereerst wordt een korte inleiding in de verschillende rechtsvormen voor ondernemingen gegeven, te weten: eenmanszaak, personenvennootschap, vereniging, stichting, coöperatie, NV en BV. Daarna wordt het vizier gericht op de twee laatstgenoemde rechtsvormen: de NV en de BV. Aan de orde komen de volgende onderwerpen: oprichtingsvereisten; crediteurenbescherming; aandelen en aandeelhouders; interne organisatie, besluitvorming, bevoegdheden van organen; (on)geldigheid van besluiten; vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang; concernverhoudingen; jaarrekening en decharge; aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen; en interne en grensoverschrijdende herstructureringen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm -hoorcollege ,  -werkcollege
Toetsvorm -schriftelijk tentamen (open en mc vragen)
(Digitaal tentamen met een combinatie van meerkeuzevragen en open vragen)
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. mr. dr. J.N. Schutte-Veenstra
Docent(en) prof. mr. dr. J.N. Schutte-Veenstra
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
De kern van het ondernemingsrecht, Deventer, Wolters Kluwer, meest recente druk Kroeze, M.J., L. Timmerman, J.B. Wezeman 97889013133295 ca. €  36,00
Rechtspersonen, inclusief ondernemingsrecht, effectenrecht, faillissementsrecht en toekomstige wetgeving*, tekstuitgave, Deventer, Wolters Kluwer, meest recente editie Bulten, C.D.J. en Nowak, R.G.J. (red.) ca. €  48,50
Entreevoorwaarden Aanbevolen: tweedejaarsvak Juridische Aspecten van Bedrijfskunde
Opmerkingen Meer informatie bij de coördinator: j.n.schutte-veenstra@rug.nl
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Accountancy & Controlling/A&C) 3 semester II b verplicht
Pre-MSc-programma’s FEB  (Pre-MSc A&C voor HBO BE en HBO Finance and Control) 1 semester II a verplicht
Wordt meerdere malen per jaar aangeboden 3 semester II a keuze