Ondernemingsrecht A&C

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2017/18
Vakcode EBB901C05
Vaknaam Ondernemingsrecht A&C
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Ondernemingsrecht A&C
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. Een complex juridisch probleem analyseren, de rele-vante wetteksten interpreteren, toepassen en op basis van feiten en regels een conclusie trekken en beoordelen of in de praktijk juridische hulp nodig is
2. Op basis van de kenmerken van BV en NV een keuze hierin verantwoorden
3. Opnoemen aan welke voorwaarden moet zijn voldaan voor de geldige oprichting van NV/ BV en wat de rechtsgevolgen zijn indien daaraan niet is voldaan
4. Aangeven wat kapitaalbeschermingsbepalingen inhouden en wat de rechtsgevolgen zijn als die niet worden nageleefd
5. De bevoegdheid en aansprakelijkheid van bestuur, AVA en RvC in onderling verband brengen
6. De beperkingen op de vertegenwoordigingsbevoegdheid onderkennen en aangeven wat de rechtsgevolgen zijn van overschrijding van die bevoegdheid
7. Uitleggen of besluiten van de vennootschap geldig zijn en wat de rechtsgevolgen zijn van evt. ongeldigheid
8. Een jaarrekening lezen en interpreteren en beoordelen of deze in overeenstemming is met wettelijke regels
9. De verschillende fusievormen onderscheiden en de kenmerken van met name de juridische fusie benoemen alsmede het proces uitleggen
10.Aangeven hoe de enquêteprocedure is ingericht en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om een dergelijke procedure te entameren.
Omschrijving Ondernemen veronderstelt een ondernemer, of een samenwerkingsverband van ondernemers. Aan de rechtsvorm waarin als ondernemer kan worden opgetreden, en aan de gevolgen die een bepaalde rechtsvorm met zich meebrengt, wordt veel aandacht geschonken. Aan de orde komen, als rechtsvorm waarin ondernemingsactiviteiten kunnen worden gevoerd, in het bijzonder de NV en de BV. Voorts komen aan de orde de organisatie van de NV en BV, zoals de bevoegdheidsverdeling tussen bestuur, AVA en Raad van Commissarissen, vertegenwoordiging van de vennootschap, aansprakelijkheid van bestuur(ders), vermogen en vermogensbescherming, (on)geldigheid van besluiten. Ook aan aspecten die niet gebonden zijn aan de rechtsvorm wordt aandacht besteed, zoals het verslaggevingsrecht, fusie en enquêterecht. Uiteraard komt de wet Flexibilisering BV-recht, die op 1 oktober 2012 in werking is getreden, ruim-schoots aan de orde.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges, zelfstudie
Toetsvorm schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen, schriftelijk tentamen met open vragen
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. mr. dr. J.N. Schutte-Veenstra
Docent(en) student-assistent ,prof. mr. dr. J.N. Schutte-Veenstra
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
De kern van het ondernemingsrecht, 4e druk M.J. Kroese, L.Timmerman, J.B. Wezeman 97889013133295 €  33,00
Rechtspersonen, inclusief Ondernemingsrecht, effec-tenrecht, faillissements-recht en toekomstige wet-geving, tekstuitgave, meest recente editie C.D.J. Bulten, red. €  47,50
Entreevoorwaarden Aanbevolen: tweedejaarsvak Juridische aspecten van Bedrijfskunde
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Accountancy & Controlling/A&C) 3 semester II a verplicht
Pre-MSc-programma’s FEB  (Pre-MSc A&C voor HBO-BE) 1 semester II a verplicht