Bachelor's Thesis BDK-B&M

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBB731B10
Vaknaam Bachelor's Thesis BDK-B&M
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b (en semester I b)
ECTS 10
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Bachelor's Thesis BDK-B&M
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. Verschillende perspectieven van het gekozen onderwerp analyseren en integreren
2. Een relevant probleem identificeren gebaseerd op bestaande literatuur en/of management praktijken
3. Een onderzoeksontwerp maken om een afgebakend probleem op te lossen
4. Theoretische concepten toepassen in echte vraagstukken
5. Een gestructureerd en evenwichtig rapport schrijven waarin hij/zij zijn/haar standpunt verdedigt en hierop kritisch reflecteert
Omschrijving De Bachelor's Thesis vormt het sluitstuk van het Bedrijfskunde programma. Dit onderdeel van het programma test de wetenschappelijke kwaliteiten van de student. Studenten moeten laten zien dat ze in staat zijn om wetenschappelijk te denken en onderzoek naar organisatieproblemen kunnen uitvoeren, alsook over dit onderzoek op wetenschappelijk verantwoorde wijze kunnen rapporteren. De kennis, begrip, vaardigheden en onderzoektechnieken die de studenten zich tijdens de studie hebben eigen gemaakt komen in dit project samen. De Bachelor's Thesis bouwt voort op kennis over het geselecteerde onderzoekthema, alsmede diverse Bachelorcursussen over het uitvoeren van onderzoek. In het bijzonder bereidt het vak Academic Skills III voor op de Bachelor's Thesis. Studenten schrijven zich al in voor een thema in het eeste blok van het semester. Binnen dat thema selecteren ze een relevant probleem en voeren vervolgens een literatuur analyse uit. Probleemselectie en literatuur analyse vormen samen het opstartdocument. Dit document moet worden ingeleverd aan het einde van het eerste blok (einde Ia of IIa) en vormt het uitgangspunt voor het individueel uit te voeren onderzoek. De begeleider van het thema organiseert een aantal bijeenkomsten (waarvan één in het eerste blok) die de student de gelegenheid biedt om het onderzoeksproject en de voortgang te presenteren en te bespreken met andere studenten en de begeleider.
Uren per week 2
Onderwijsvorm werkcolleges, zelfstudie
(studenten verrichten individueel onderzoek; begeleiding vindt plaats d.m.v. workshops)
Toetsvorm opdracht(en)
(The final thesis is the assignment to be assessed. However, depending on the thesis theme, some additional assignments may be included as well (individual presentation(s), group work))
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. W.W.M.E. Schoenmakers
Docent(en) diverse docenten ,dr. W.W.M.E. Schoenmakers
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Writing guide (beschikbaar op Nestor)
Literatuur is afhankelijk van gekozen thema / Literature depends on the chosen theme
Entreevoorwaarden Student heeft 120 EC gehaald bij de aanvang van het vak. Voor aanvang van het vak moet eveneens het Bachelorprogramma zijn goedgekeurd. Daartoe moet uiterlijk tot 6 weken voor aanvang van dit vak de aanvraag voor goedkeuring via Progress zijn ingediend bij de Examencommissie
Opmerkingen Studenten moeten zich voor dit vak inschrijven voor de start van het semester, dus voor aanvang van het eerste blok van het semester.
Studenten die het vak Academic Skills 3 al in een eerder semester hebben afgerond moeten binnen het vak Bachelor’s Thesis BDK-B&M opnieuw een start-up document maken.
Voor meer informatie neem contact op met de coördinator: w.w.m.e.schoenmakers@rug.nl of het secretariaat m.a.gorter-bruinsma@rug.nl.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Business & Management/B&M) 3 semester II b verplicht