Bachelor's Thesis BDK-B&M

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2021/22
Vakcode EBB731B10
Vaknaam Bachelor's Thesis BDK-B&M
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II (en semester I)
ECTS 10
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Bachelor's Thesis BDK-B&M
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. Verschillende perspectieven van het gekozen onderwerp analyseren en integreren.
2. Een relevant probleem identificeren gebaseerd op bestaande literatuur en/of management praktijken.
3. Een onderzoeksontwerp maken om een afgebakend probleem op te lossen.
4. Theoretische concepten toepassen in echte vraagstukken.
5. Een gestructureerd en evenwichtig rapport schrijven waarin hij/zij zijn/haar standpunt verdedigt en hierop kritisch reflecteert.
Omschrijving De Bachelor's Thesis vormt het sluitstuk van het Bedrijfskunde programma. Dit onderdeel van het programma test de wetenschappelijke kwaliteiten van de student. Studenten moeten laten zien dat ze in staat zijn om wetenschappelijk te denken en onderzoek naar organisatieproblemen te kunnen uitvoeren, alsook over dit onderzoek op wetenschappelijk verantwoorde wijze te kunnen rapporteren. De kennis, het begrip, de vaardigheden en de onderzoektechnieken die de studenten zich tijdens de studie hebben eigen gemaakt komen in dit project samen. De Bachelor's Thesis bouwt voort op kennis over het geselecteerde onderzoekthema, alsmede diverse Bachelorcursussen over het uitvoeren van onderzoek. Studenten schrijven zich in voor een thema aan het begin van het semester. Binnen dat thema selecteren ze een relevant probleem en voeren vervolgens een literatuur analyse uit. De begeleider van het thema organiseert een aantal bijeenkomsten die de student de gelegenheid bieden om het onderzoeksproject en de voortgang te presenteren en te bespreken met andere studenten en de begeleider.
Uren per week 2
Onderwijsvorm -groepsbegeleiding ,  -hoorcollege ,  -werkcollege
(Studenten verrichten individueel onderzoek; begeleiding vindt plaats d.m.v. workshops.)
Toetsvorm -individuele opdracht
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J.D. van der Bij
Docent(en) diverse docenten ,dr. J.D. van der Bij
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Literatuur is afhankelijk van gekozen thema / Literature depends on the chosen theme
Slides van 3 algemene colleges (beschikbaar via Nestor)
Entreevoorwaarden Student heeft 120 EC gehaald bij aanvang van het vak. Voor aanvang van het vak moet eveneens het Bachelorprogramma zijn goedgekeurd. Daartoe moet uiterlijk tot 6 weken voor aanvang van dit vak de aanvraag voor goedkeuring via Progress zijn ingediend bij de Examencommissie
Opmerkingen Neem voor meer informatie contact op met de coördinator: j.d.van.der.bij@rug.nl of het secretariaat m.a.gorter-bruinsma@rug.nl.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Business & Management/B&M) 3 semester II verplicht
Wordt meerdere malen per jaar aangeboden 3 semester I keuze