Bachelor's Thesis BDK-TM

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBB643C10
Vaknaam Bachelor's Thesis BDK-TM
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b (en semester I b)
ECTS 10
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Bachelor's Thesis BDK-TM
Leerdoelen - Op een onderbouwde manier kunnen uitvoeren van een diagnose, analyse en ontwerp in een praktijksituatie door toepassing van kennis en inzichten uit de kerndisciplines van technologiemanagement;
- Kunnen uitvoeren van een systematische literatuurstudie voor een verdieping in een onderwerp dat in de ontwerpopdracht relevant is;
- Verwerven van inzicht en vaardigheid in project- en tijdmanagement binnen de context van de opleiding technologiemanagement.
Omschrijving In de vakken Ontwerppraktijk en Bachelor’s Thesis BDK-TM wordt de regulatieve ontwerpcyclus doorlopen. In een praktijkopdracht worden diagnose-, analyse-, en ontwerpvaardigheden gecombineerd met vakinhoudelijke kennis uit eerdere vakken. Groepen van 4 studenten verrichten onder begeleiding van een docent onderzoek bij een bedrijf, maken verslagen, en verzorgen presentaties. Het vak Ontwerppraktijk wordt afgesloten met een diagnose. In het vak Bachelor’s Thesis BDK-TM kiezen studenten ieder een deelprobleem uit de diagnose om verder te analyseren en tot een ontwerp te komen. Belangrijke onderdelen hierbij zijn theoretische onderbouwing via een literatuurstudie en empirische onderbouwing via metingen, interviews, en/of surveys. De opdracht wordt afgerond met een groepsverslag waarin de bijdrage van de individuele scripties aan het praktijkprobleem zichtbaar wordt gemaakt.
Uren per week 2
Onderwijsvorm opdracht(en), werkcolleges, workshop(s)
Toetsvorm essay, opdracht(en), presentatie(s)
(Individuele scriptie, groepsopdracht, presentaties)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. W.M.C. van Wezel
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden Student heeft 120 EC gehaald bij de aanvang van het vak. Voor aanvang van het vak moet eveneens het Bachelorprogramma zijn goedgekeurd. Daartoe moet uiterlijk tot 6 weken voor aanvang van dit vak de aanvraag voor goedkeuring via Progress zijn ingediend bij de Examencommissie.
Opmerkingen Studenten moeten zich voor dit vak inschrijven bij de start van het semester, dus bij aanvang van het eerste blok van het semester.
Studenten die het vak Ontwerppraktijk al in een eerder semester hebben afgerond moeten binnen het vak Bachelor’s Thesis BDK-TM opnieuw een praktijkopdracht zoeken en een diagnose stellen in groepsverband.
Meer informatie bij de coördinator: w.m.c.van.wezel@rug.nl, 050 3637181 of het secretariaat 050 3637491.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Technology Management/TM) 3 semester II b verplicht