Global Corporate Taxation

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2017/18
Vakcode EBB121A05
Vaknaam Global Corporate Taxation
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5

Uitgebreide vaknaam Global Corporate Taxation
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. De belangrijkste leerstukken van vennootschapsbelastingsytemen zoals die door de meeste landen worden gehanteerd en de invloed van de OECD (waaronder het OECD Modelbelastingverdrag en het OECD Base Erosion Profit Shifting Actieplan) en de EU (waaronder de EU Common Tax Base, de Moeder-Dochterrichtlijn, de Fusierichtlijn, de Interest-Royaltyrichtlijn, het Arbitrageverdrag en het EU-Anti tax avoidance package) daarop uiteenzetten.
2. Relaties leggen tussen de vennootschapsbelasting en andere fiscale regelgeving, waaronder bronbelastingen.
3. Vraagstukken betreffende de vennootschapsbelasting beantwoorden.
4. Aangeven welke fiscaal gerelateerde informatie stakeholders van bedrijven, waaronder de belastingdienst en aandeelhouders, nodig hebben.
5. De fiscaal gerelateerde informatie in jaarverslaggeving (verplicht en vrijwillig) waaronder informatie over de Effective Tax Rate, de fiscale strategie en het "risk appetite" en Tax Risk Management duiden.
6. Casussen betreffende Tax Accounting uitwerken.
7. De effecten van verschillen in vennootschapsbelastingsystemen op het gedrag van bedrijven beschrijven.
8. De belangrijkste bedrijfsrisico's, mogelijkheden rond fiscaliteit (tax planning) en fiscale ethiek duiden.
9. De instrumenten om deze fiscale bedrijfsrisico's te beheersen (het Tax Control Framework) beschrijven en toepassen.
10. Beschrijven wat het doel en de procedure is van een Audit of Tax en een Tax Audit.
Omschrijving Doel van deze cursus is de student op inleidend niveau kennis te laten maken met alles wat te maken heeft met het proces van belasting betalen binnen de onderneming (Tax Assurance). Voor wat betreft het Fiscale Recht ligt daarbij de nadruk op de vennootschapsbelasting en op de internationaal opererende onderneming. De belangrijkste leerstukken betrekking hebbende op door bedrijven te betalen winstbelastingen worden behandeld, onder meer aan de hand van een voorstel van de Europese Commissie voor een op Europees niveau in te voeren gemeenschappelijke winstgrondslag, enkele voor bedrijven van belang zijnde op Europees niveau ingevoerde fiscale maatregelen, en de belangrijkste recent door de OECD voorgestelde maatregelen voor het voorkomen van uitholling van de belastinggrondslag en winstverschuiving. Ook wordt ingegaan op de wijze waarop informatie daaromtrent wordt verwerkt in de jaarrekening en de fiscale aangifte, alsmede op verschillen tussen het fiscale en het commerciële winstbegrip (Tax Accounting). In het onderdeel Tax Control wordt op hoofdlijnen ingegaan op de wijze waarop bedrijven door middel van een Tax Control Framework er naar streven technische fiscale risico’s (zoals het onjuist toepassen van regelgeving) en fiscale procesrisico’s (onvoldoende kennis, niet juist werkende ICT-systemen) te vermijden. Op hoofdlijnen wordt aandacht besteed aan de Audit of Tax die plaats vindt door de externe accountant en de door de belastingdienst uitgevoerde Tax Audit, alsmede op de aansturing van fiscale processen en de verantwoording over fiscale zaken door de bedrijfsleiding (tax governance en fiscale ethiek).
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie
Toetsvorm schriftelijk tentamen
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. I.J.J. Burgers
Docent(en) prof. dr. I.J.J. Burgers ,drs. D.J.J. Heslinga , M. Paping, MSc.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Articles/reader to be announced on Nestor Various
International Company Taxation, Springer, 2013 Schreiber, Ulrich 9783642363061 €  74,89
Reader Legislation Various
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Meer informatie bij het secretariaat: accountancy@rug.nl, 050 3633768
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Accountancy & Controlling/A&C) 3 semester I b verplicht
BSc Bedrijfskunde/Bdk  (minor Bedrijf en Belastingen) 3 semester I b verplicht
BSc Bedrijfskunde/Bdk  (minor Controlling) 3 semester I b verplicht
BSc Economics and Business Economics/E&BE  (minor Controlling) 3 semester I b verplicht
BSc Economics and Business Economics/E&BE  (minor Bedrijf en Belastingen) 3 semester I b verplicht
Pre-MSc-programma’s FEB  (Pre-MSc A&C voor HBO-BE) 1 semester I b verplicht