Accounting Information Systems A&C

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBB096A05
Vaknaam Accounting Information Systems A&C
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Accounting Information Systems A&C
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. De relatie onderkennen tussen de typologie van een organisatie, de standaardprocessen (cycles) en de rol van managementinformatie op basis van de grondslagen, de theorieën en de modellen.
2. Het beargumenteren van de relatie tussen een systeem van preventieve en repressieve interne beheersingsmaatregelen voor verschillende processen (gericht op de betrouwbaarheid van informatie) en typen organisaties.
3. Het kunnen benoemen van beheersingsmaatregelen voor onderkende risico’s van verschillende processen en type organisaties.
4. Het identificeren, analyseren en beoordelen in welke mate de bestuurlijke informatieverzorging en de administratieve processen van diverse type organisaties voorziet in betrouwbare en relevante informatie voor:
- het besturen en beheersen van de organisatie waaronder het uitoefenen van bewaringscontrole;
- het afleggen van verantwoording .
5. Het onderkennen van de IT infrastructuur, IT applicaties en het analyseren en benoemen en beschrijven van risico’s en de bijbehorende IT controls op het terrein van de betrouwbaarheid van de informatie.
Omschrijving Een dynamisch vak waarin de praktijk en theorie met elkaar samen komen. In het vak krijg je meer aandacht voor hoe je een organisatie bestuurt en beheerst, welke interne processen er binnen een organisatie aanwezig zijn en hoe daarvan de betrouwbaarheid met betrekking tot de gegevensverwerking met een hoge mate van automatisering is gewaarborgd. Thema’s die je als accountant en controller dagelijks in de praktijk meemaakt.
Het vak Accounting Information Systems in het Accountancy en Controlling Bachelor programma geeft de student inzicht in de grondslagen, theorieën en modellen (o.a. het typologiemodel) die nodig zijn voor het uitvoeren van risicoanalyses binnen een organisatie en het analyseren en beargumenteren van de daarbij horende interne beheersingsmaatregelen. Daarnaast krijgt de student inzicht in die kenmerken van informatie die noodzakelijk zijn voor het besturen van een organisatie en het beheersen van de organisatiedoelstellingen.
Een Accounting Information System (AIS) is een middel voor de vastlegging van gegevens en draagt bij aan de totstandkoming van de informatie. Om de betrouwbaarheid van een AIS te waarborgen worden eisen gesteld aan de inrichting van de bedrijfsprocessen. Het onderwerp IT speelt tevens een belangrijke rol in de effectiviteit van een AIS.
Uren per week 2
Onderwijsvorm gecombineerde hoor-/werkcolleges, hoorcolleges, zelfstudie
(De onderwijsvorm bestaat uit een combinatie van hoorcolleges en werkcolleges waarbij de zelfstudie activiteiten zowel bestaan uit het doornemen van literatuur als het toepassen van concepten op cases.)
Toetsvorm opdracht(en), presentatie(s), schriftelijk tentamen met open vragen, tussentoets(en)
(Het tentamen bestaat uit open vragen die gericht zijn op toepassing van concepten op een casus en open vragen gericht op reproduceren van theorie. De groepsopdrachten bestaan uit cases die behandeld worden in het werkcollege. De tussentoets bestaat uit meerkeuzevragen.)
Vaksoort bachelor
Coördinator M.L. Lu, MSc.
Docent(en) drs. G. Gelling , G.C. Helminck, MSc ,ing. R.G.J. Kuper , M.L. Lu, MSc. ,drs. D. van der Bij , W.K. Zwaagman
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Additional literature f.i. Syllabus, Scientific articles:
changes every year (announced in the course manual)
Accounting Information Systems and Internal Control, 2nd Edition Vaassen, E., R. Meuwissen, C. Schelleman 9780470753958 ca. €  55,00
Accounting Information Systems, 13th or 14th Edition, Pearson Prentice Hall
Romney, M.B., P.J. Steinbart 9781292060521 ca. €  36,00
Entreevoorwaarden Geen, studenten hebben bij voorkeur het vak Internal Control (BSc) gevolgd
Opmerkingen Meer information bij het secretariaat: accountancy@rug.nl, 050-3633768
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Accountancy & Controlling/A&C) 3 semester II b verplicht
Pre-MSc-programma’s FEB  (Pre-MSc A&C voor HBO-BE) 1 semester II b verplicht
Pre-MSc-programma’s FEB  (Pre-MSc A&C voor HBO andere opleidingen) 1 semester II b verplicht