Accounting for Management Control

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBB078A05
Vaknaam Accounting for Management Control
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Accounting for Management Control
Leerdoelen Na het volgen van deze cursus kan de deelnemer:
1. De doelstellingen van traditionele en 'moderne' kwantitatieve management accounting technieken in kaart brengen en beschrijven hoe deze technieken worden toegepast in het beheer van organisaties.
2. Berekeningen maken op het gebied van kosten, kostenallocatie, cost-volume-profit-analyse, budgettering variantie-analyse, transfer pricing en prestatiemanagement, en de situaties differentiëren waarin zij worden toegepast.
3. Deze berekeningen (2) interpreteren en op basis daarvan aanbevelingen doen in het besluitvormingsproces van een organisatie.
4. Resultaten gepubliceerd in academische artikelen over management accounting en control toepassen op een probleem/onderzoeksonderwerp in een organisatie.
5. In samenwerking met mede-studenten een zakelijk rapport schrijven over het toepassen van een accounting-concept (4) op een probleem in een organisatie.
Omschrijving Managers en andere medewerkers van organisaties moeten begrijpen hoe hun beslissingen de kosten en opbrengsten van de organisatie op de korte en lange termijn beïnvloeden. Management accounting is een essentieel vakgebied bij het voorbereiden en nemen van beslissingen over allerlei bedrijfsvoeringsaspecten, zoals keuzes over investeringen, producten, productiemethoden en afzetmarkten. Technieken die in de cursus aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld kostprijsberekening, verschillenanalyse, prestatiemeting en de bepaling van interne verrekenprijzen. Het is belangrijk dat studenten de technieken en concepten begrijpen en kunnen toepassen. Voor een goede toepassing ervan is het echter eveneens nodig te weten in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden ze toepasbaar zijn. Deze cursus behandelt daarom niet alleen de technieken, maar ook kritische wetenschappelijke literatuur en enkele praktijkcases, zodat de student in theorie en praktijk een beeld krijgt van de gebruiksmogelijkheden van accountinginformatie in productie- en dienstverlenende organisaties. Ook ethische dilemma’s die spelen op het gebied van de management accounting, komen aan de orde. Hiermee moet de student aan het einde van de cursus een beter begrip hebben van het belang en de mogelijkheden van management accounting-informatie voor een goede sturing en beheersing van organisaties. Dit is van belang voor zijn of haar toekomstige werk (potentieel als leidinggevende) in organisaties die moeten overleven in een in toenemende mate onzekere en concurrerende omgeving.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcolleges, opdracht(en), werkcolleges, zelfstudie
(hoorcolleges, groepsopdracht, werkcolleges, zelfstudie)
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen
(groepsopdracht rapport in het Nederlands, schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen in het Engels.)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J.S. Gusc
Docent(en) dr. B. Crom ,dr. J.S. Gusc
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
A selection (approx. 6-10) of academic papers; the references will be provided on Nestor
Management Accounting for Business Decisions, McGraw-Hill, London, 2011
ISBN-10: 0077126726

Seal, W. 978 0077126728 €  60,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Meer informatie bij de coördinator: j.s.gusc@rug.nl, 050 3633655 of het secretariaat: 050 3633535
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Accountancy & Controlling/A&C) 2 semester I b verplicht
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Business & Management/B&M) 2 semester I b verplicht