Marktcontext en marktonderzoek

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2017/18
Vakcode EBB055A05
Vaknaam Marktcontext en marktonderzoek
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Marktcontext en marktonderzoek
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. De organisatie en het product (merk) diagnostiseren.
2. De externe omgeving van een organisatie beschrijven en analyseren.
3. De wisselwerking tussen de externe omgeving en de organisatie (product/merk) diagnotiseren.
4. Een gedegen SWOT-analyse uitvoeren (SWOT-matrix opstellen; brainstormen over mogelijke strategische alternatieven; evaluatie van de alternatieven en uiteindelijk de keuze voor een alternatief).
5. Een marktetingstrategie formuleren in termen van (a) een specifieke doelgroepkeuze ('where to compete') en (b) een verdedigbaar concurrentievoordeel ('how to compete').
6. Een operationele vertaalslag maken vanuit de gekozen marketingstrategie naar marketinginstrumenten (de 4 P's).
7. De theoretische aspecten en modellen uit het vak 'Marketing' en de aanpalende vakken 'Organisatie en Omgeving' en 'Strategic Management' toepassen.
8. Inzichten te genereren op basis van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek.
9. Effectief presenteren en feedback geven en ontvangen.
10. Effectief opereren in teamverband.
Omschrijving Binnen het vak Marktcontext en Marktonderzoek werken studenten in groepen aan een strategisch marketingplan voor een nader te benoemen product of merk. Centraal staat de vraag op welke doelgroep het betreffende bedrijf zich in de toekomst moet gaan richten en hoe deze doelgroep benaderd dient te worden. Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag wordt een SWOT-analyse uitgevoerd. Middels de interne en externe analyse wordt de marktcontext in beeld gebracht. De studenten maken een keuze uit enkele marketingonderzoekstechnieken en passen deze toe om de informatie voor de in- en externe analyse te verkrijgen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcolleges, practica, werkcolleges, zelfstudie
(Middels een zestal hoorcolleges en zelfstudie wordt de benodigde theoretische kennis verkregen. Tijdens de tutorials presenteren de groepen hun bevindingen en wordt feedback gegeven.)
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk tentamen met open vragen
(De toepassingsvaardigheden worden getoets aan de hand van een groepsverslag. Het groepsverslag bevat gemeenschappelijke hoofdstukken (probleem- en marktafbakening, interne analyse, het afleiden van strategische alternatieven, keuze marketing strategie, operationalisatie gekozen marketing strategie, reflectie) en individuele hoofdstukken (afnemersanalyse, concurrentenanalyse, omgevingsanalyse en distributie-analyse). Per student wordt een cijfer gegeven voor het groepsverslag en voor het individuele gedeelte.)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J. Berger
Docent(en) dr. J. Berger , A. Onrust, MSc. , M.H. van Dijk ,prof. dr. J.E. Wieringa
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Principles of Marketing Engineering, Ch.3&4, 2nd Edition, Decision Pro, 2013 *)


Lilien, G.L., Rangaswamy, A. & De Bruijn, A. 978-0985764807 €  50,00
Strategic Market Management: Global Perspectives, first edition, Wiley, Chichester/UK, 2010.

Aaker, D.A. & McLoughlin, D. 978-0-470-68975-2 €  64,00
Syllabus
Entreevoorwaarden
Opmerkingen *) Het is mogelijk om via de Repro een syllabus aan te schaffen waarin hoofdstuk 3&4 van het boek van Lilien, G.L., Rangaswamy, A. & De Bruijn, A. zijn opgenomen, deze syllabus kost € 12,50

Meer informatie bij het secretariaat: marketing.education@rug.nl
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Business & Management/B&M) 2 semester II b verplicht