Juridische aspecten van bedrijfskunde

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBB053B05
Vaknaam Juridische aspecten van bedrijfskunde
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Juridische aspecten van bedrijfskunde
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. De verschillende rechtsbronnen definiëren en een rangorde aanbrengen in geschreven rechtsregels.
2. Het Nederlandse systeem van rechtsbescherming tegen de overheid uitleggen.
3. Nationale en internationale overheidsorganen benoemen, hun bevoegdheden en de manieren waarop organisaties in aanraking kunnen komen met de overheid.
4. Een overzicht geven van verschillende wijzen van eigendomsverkrijging.
5. Het vermogensrecht plaatsen binnen het positief recht en daarbij aangeven onder welke condities handelingen van personen kunnen verworden tot rechtshandelingen.
6. Aansprakelijkheid van producenten t.a.v. de door hen op de markt gebrachte goederen uitleggen en toepassen.
7. De begrippen onderneming en bedrijf in zijn onderlinge samenhang uitleggen en de verschillende ondernemingsvormen herkennen en voorzien van de relevante kenmerken.
8. De bevoegdheden en aansprakelijkheden van diverse participanten bij verschillende ondernemingsvormen opnoemen.
9. De belangrijkste wet- en regelgeving hanteren met betrekking tot concurrentie en mededingingsrecht.
10. De beginselen van het intellectueel eigendomsrecht uitleggen en aan de hand van concrete voorbeelden deze ook toepassen.
11. Een eenvoudig juridisch probleem analyseren, de relevante wetteksten opzoeken, de regels op het probleem toepassen, op basis van het voorgaande een conclusie trekken.
12. Met behulp van zijn opgedane kennis en vaardigheden zijn juridische positie bepalen en vervolgens beargumenteren waarom hij voor een bepaalde oplossing heeft gekozen.
Omschrijving Het vak wil studenten Bedrijfskunde duidelijk te maken dat bedrijfskundig denken en handelen voor een niet onaanzienlijk deel mede wordt bepaald door een aantal juridische randvoorwaarden. Modellering van bedrijfskundige theorieën is een ding maar voor de beoordeling van de praktische bruikbaarheid daarvan is mede bepalend of deze niet in strijd zijn met één of meer juridische variabelen. Doel van het vak is om studenten Bedrijfskunde inzicht te geven in een veelheid van juridische leerstukken die voor hen, als toekomstige Bedrijfskundigen, van belang kunnen zijn. Het beoogt de student te voorzien van een hoeveelheid basisbagage die toereikend moet zijn om met een bedrijfsjurist op academisch niveau te communiceren.
Uren per week 5
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges
(ad 1. In 12 hoorcolleges van 2 uur zullen de hoofdlijnen van de stof worden besproken. Presentatie zal plaatsvinden m.b.v. Powerpoint. ad. 2. In groepen (max. 30) zal het gebruik van het wetboek worden uitgelegd en aan de hand van casusposities worden geoefend. Duur van elk werkcollege is 1 uur.)
Toetsvorm schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen, schriftelijk tentamen met open vragen
(Het vak wordt afgesloten m.b.v. een tentamen dat bestaat uit 40 MC-vragen met 4 antwoordmogelijkheden en 2 open vragen. Voor de open vragen kan per vraag maximaal 10 punten worden gescoord; voor de MC-vragen 1 punt. Bij een score van 25 punten heeft de student het vak gehaald.)
Vaksoort bachelor
Coördinator mr. dr. W.M.H. Grooten
Docent(en) mr. dr. W.M.H. Grooten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
E-book
Kluwer Collegebundel Wetteksten, editie 2018-2019, Kluwer, Deventer (meest recente druk) Diverse auteurs ca. €  40,00
Reader (artikelen uit juridische tijdschriften, deze worden via Nestor bekend gemaakt) Diverse auteurs
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Meer informatie bij de coördinator: w.m.h.grooten@rug.nl
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Technology Management/TM) 2 semester II a verplicht
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Business & Management/B&M) 2 semester II a verplicht
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Accountancy & Controlling/A&C) 2 semester II a verplicht