Advanced Financial Accounting

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2017/18
Vakcode EBB045A05
Vaknaam Advanced Financial Accounting
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Advanced Financial Accounting
Leerdoelen Na afloop van dit vak kan de student:
1. De instandhoudingsdoelstellingen en prijsgrondslagen, die worden gehanteerd bij het opstellen van de jaarrekening, gebruiken bij het oplossen van complexe casuïstiek.
2. Voor diverse cases de financiële transacties omtrent verschillende activa en passiva, alsmede opbrengsten en kosten in een rapportage tot een balans en winst- en verliesrekening verwerken.
3. Een kasstroomoverzicht opstellen vanuit balans en winst- en verliesrekeningposten.
4. De internationale regelgeving voor het opstellen van de jaarrekening toepassen.
5. De regels met betrekking tot het verwerken van transacties en translaties in vreemde valuta in de jaarrekening toepassen.
6. In groepsverband oplossingen van complexe accounting vraagstukken zowel mondeling als schriftelijk presenteren.
Omschrijving De cursus start met een diepgaande bespreking van de componenten van de balans en resultatenrekening: de verschillende activa en passiva, alsmede opbrengsten en kosten. Daarbij wordt geanalyseerd welke effecten instandhoudingsdoelstellingen en waarderingsgrondslagen hebben op de in de jaarrekening gerapporteerde cijfers en de daaruit af te leiden financiële ratio’s. Bij de behandeling van waarderingsgrondslagen staan de regels van de International Accounting Standards Board centraal. De cursus wordt afgesloten met het toepassen van de regels met betrekking tot transacties en translaties in vreemde valuta.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges
((werkcolleges verplicht))
Toetsvorm schriftelijk tentamen met open vragen
(+ groepsopdrachten)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. C.A. Huijgen
Docent(en) drs. D.J.J. Heslinga ,dr. C.A. Huijgen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Financial Accounting and Reporting, 2e druk 2013, McGraw-Hill Collins, B., J. McKeith 9780077138363 €  58,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Meer informatie bij de coördinator: c.a.huijgen@rug.nl, 050 3637206 of het secretariaat: i.j.bakker@rug.nl, 050 3633535
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Accountancy & Controlling/A&C) 2 semester II b verplicht