Biomaterialen 1

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2019/20
Vakcode CHPBM105E
Vaknaam Biomaterialen 1
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Biomaterialen 1
Leerdoelen De student(e) bekend maken met materialen die verschillen in chemie, dimensies en herkomst die gebruikt kunnen worden in biomedische applicaties. Tevens wordt verslaglegging over een bepaalde biomedische applicatie in groepsverband getraind aan de hand van een literatuur studie met een eigen kritische beoordeling op het materiaal gebruik.
Omschrijving Introductie in de wereld van biomaterialen en welke materialen hiervoor relevant zijn. Hierin staan polymeren centraal daar de eigenschappen binnen deze klasse sterk kunnen variëren afhangend van de polymeerbereiding/compositie en hierdoor breed toepasbaar zijn. Hier kan worden gedacht aan macroscopische “harde” materialen (implantaten: kunstheupen, harde contactlenzen), “flexibele” materialen (bloedzakken en katheters), “zachte” hydrogel (sponsachtige) materialen (intra-oculaire lenzen, zachte contactlenzen) maar ook als oppervlak coatings (antibacteriële coatings) en zelfs nanocontainers/-sponsjes voor drug-delivery. Behandeld worden de polymeer structuren die nodig zijn voor de eigenschappen van deze materialen en de algemene synthese methoden. Het doel is tweeledig, het inzicht krijgen in de relaties moleculaire structuren versus de materiaaleigenschappen (hardheid, biologische afbreekbaarheid, biocompatibiliteit) en deze relateren aan algemene applicaties. Naast een aantal belangrijke polymeren zoals polyurethaan, polysiliconen, polyesters en polyacrylaten, komen ook een aantal polymeren aan bod met speciale nevenfuncties zoals antibacteriële eigenschappen of het coördineren/binden van mineraal zouten en deze omzetten in anorganische lichaamseigen materialen. Additioneel, worden een aantal andere structuren besproken die een belangrijke functie hebben binnen biomaterialen en in medische applicaties, vooral: fosfolipiden, polypeptiden en collageen. Naast hoorcolleges zullen er werkcolleges gegeven worden waar actief geoefend wordt met de te kennen stof d.m.v. vragen uit “inleiding in de polymeerchemie” en hand-outs. Tevens wordt er een korte groepsopdracht (3 personen) gegeven die 1 punt extra bij het tentamen oplevert bij positieve beoordeling.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Werkcollege (T)
(hoorcolleges (32 uur), werkcolleges (20 uur))
Toetsvorm Schriftelijk tentamen (WE), Verslag (R)
(Tentamen heeft een combinatie van open en gesloten vragen waarvoor 90 punten behaald kunnen worden. ((punten)+10)/10=ST cijfer telt voor 80% mee voor eindcijfer. V worden beoordeeld door medestudenten en door docent, cijfer hiervan telt 20% mee voor eind.)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. P. van Rijn
Docent(en) dr. P.K. Sharma ,dr. P. van Rijn
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Biomaterials Science: An introduction to materials in medicine 3rd edition Ratner/Hoffman/Schoen & Lemons
Entreevoorwaarden
Opmerkingen De studiestof van het vak bouwt voort op de verkregen basiskennis over chemie (molecuul & reactiviteit) en materiaalkunde en sluit aan bij de vakken ‘medische implantaten’ en ‘biomaterialen 2’ die later in het curriculum gegeven worden.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc LS&T: Major Biomedische Technologie (cohort 2016 en 2017)  (Minor Biomedische Technologie) 3 semester I b verplicht
BSc LS&T: major Biomedical Engineering (cohort 2018 and 2019) 2 semester I b verplicht