Pathologie en Bewegingsinterventies

Faculteit Medische Wetenschappen / UMCG
Jaar 2021/22
Vakcode BWB321
Vaknaam Pathologie en Bewegingsinterventies
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5

Uitgebreide vaknaam Pathologie en Bewegingsinterventies
Leerdoelen - Het verwerven van kennis van en inzicht in oorzaken en gevolgen van een aantal belangrijke ziekten en aandoeningen die het menselijk bewegingsgedrag in sterke mate beïnvloeden.
- Het verwerven van kennis van en inzicht in de behandel mogelijkheden voor deze ziekten en aandoeningen, toegespitst op bewegingsinterventies, en de rol die bewegingswetenschappers daarbij kunnen vervullen.
- Vaardigheid verwerven in het opzoeken en verwerken van wetenschappelijke informatie.
- Vaardigheid verwerven in het op een wetenschappelijke manier schriftelijk en mondeling presenteren.
- Leren samenwerken met, inhoudelijke vragen stellen aan en discussiëren met medestudenten, elkaar zorgvuldig feedback geven.
Omschrijving Samenhang:
Het is een integratief vak waarin medisch-biologische en gedragswetenschappelijke kennis samen komen in een bewegingswetenschappelijke context. Het hangt samen met inleiding Bewegingswetenschappen (bwb127), algemene bewegingspathologie (bwb108), anatomie (bwb110) en algemene fysiologie (bwb125), inleiding psychologie (bwb107), motorische controle (bwb117), motorische ontwikkeling en motorisch leren (bwb217), neuropsychologie (bwb313) en ontwikkeling van bewegingsinterventies (bwb316).
De didactische vormen zijn hoorcolleges, en actieve werkvormen: literatuur search, lezen, schrijven, presenteren. Het vak is onderdeel van de lijn “academisch schrijven”.

Omschrijving:
Aan de hand van gevalsbeschrijvingen (casussen) wordt een aantal ziekten en aandoeningen door de studenten zelf uitgewerkt. Dit gebeurt in tweetallen. Deze tweetallen worden ingedeeld in groepen waarin de voor dat jaar geldende casussen vertegenwoordigd zijn. De tweetallen verdiepen zich in de casus en raadplegen daarvoor relevante wetenschappelijke bronnen.
Ter ondersteuning wordt een practicum georganiseerd gericht op het opzoeken van wetenschappelijke informatie via elektronische zoeksystemen en het gebruik van het softwareprogramma RefWorks. Dit practicum wordt verzorgd door medewerkers van het CMB.
In werkcolleges zullen de tweetallen stapsgewijs en volgens aangegeven structuur het ziektebeeld uit de doeken doen aan de hand van PowerPointpresentaties. Er moet aandacht worden besteed aan de medisch-biologische gevolgen voor de motoriek en de psychosociale implicaties voor het dagelijks functioneren van de patiënt. Tevens moeten de mogelijkheden t.a.v. de bewegingsinterventies nader worden uitgewerkt, waarbij ook gereflecteerd wordt op een mogelijke rol van bewegingswetenschappers.
Daarnaast wordt er een schriftelijk werkstuk gemaakt waarin de gepresenteerde informatie wordt gebundeld. Gezien de opzet van het onderdeel zijn de studenten in belangrijke mate zelf verantwoordelijk voor de kennisoverdracht naar de medestudenten.
Uren per week
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges en practica
Toetsvorm verslag en presentatie
(Presentaties: het cijfer wordt bepaald aan de hand van beoordelingsformulieren. Per student wordt een deelcijfer bepaald voor de individuele presentatieaspecten. De inhoudelijke kwaliteit wordt voor de 2-tallen gezamenlijk bepaald. Het eindcijfer is het rekenkundig gemiddelde van de twee deelcijfers. Verslag: aan de hand van een beoordelingsformulier worden inhoud en vorm beoordeeld hetgeen resulteert in 1 eindcijfer voor het 2-tal. Het verslag wordt gecontroleerd met Ephorus (plagiaatscanner Nestor). Eindcijfer: het uiteindelijke eindcijfer wordt voor 1/2 bepaald door het eindcijfer van de pr)
Vaksoort Bachelor
Coördinator dr. Y.P.T. Kamsma
Docent(en) dr. Y.P.T. Kamsma
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Academische Vaardigheden voor Interdisciplinaire Studies. Amsterdam University Press, Amsterdam 2015 Buis et al.,
Handleiding
Academisch schrijven. Groningen: Afdeling Bewegingswetenschappen.
Hartman E, Kamsma Y, Den Otter R, De Poel H (2011).
Door de studenten gevonden wetenschappelijke artikelen,
(hand)boeken en websites, benodigd voor de presentaties en het
Verslag.

Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bewegingswetenschappen 3 semester I b verplicht