Ontwikkeling bewegingsinterventies

Faculteit Medische Wetenschappen / UMCG
Jaar 2021/22
Vakcode BWB316
Vaknaam Ontwikkeling bewegingsinterventies
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5

Uitgebreide vaknaam Ontwikkeling van Bewegingsinterventies
Leerdoelen Het ontwikkelen van een bewegingsinterventie, op wetenschappelijk verantwoorde wijze. Centraal staat het doen van onderzoek in een bewegingswetenschappelijke context en het naar buiten brengen van de resultaten van het onderzoek. De student ontwerpt een bewegingsprogramma dat is ingebed in een interventie. De interventies is gebaseerd op bewegingswetenschappelijke theorieën en wetenschappelijke literatuur, op methodologische en statistische kennis om het interventie te kunnen evalueren, alsmede de meetinstrumenten die daarvoor nodig zijn. De interventie dient ook aan te sluiten bij de praktijk waarin het programma uitgevoerd kan worden. De student dient multidisciplinaire kennis toe te passen en te integreren tijdens het ontwerp van de interventie. Tevens wordt de interventie beschreven in een onderzoeksverslag en het wordt gepresenteerd aan docenten en medestudenten.
Omschrijving Samenhang:
In dit studie onderdeel wordt de kennis toegepast die is opgedaan bij medisch-biologische en gedragswetenschappelijke basisvakken en waarbij eveneens gebruik wordt gemaakt van de verworven kennis bij de methodologie- en statistiekonderdelen. Het onderdeel sluit aan op vaardigheden die zijn opgedaan bij ‘pathologie en bewegingsinterventies” (bwb321), is onderdeel van de lijn ‘academisch schrijven’ en bereidt voor op het afstudeerproject.

Omschrijving:
De student ontwerpt een interventie in een van de drie lijnen, te weten: 1. Sport, leren en presteren, 2. Motorisch herstel en revalidatie en 3. Beweging, gezondheid en veroudering. In hoorcolleges (6 uren) wordt ingegaan op het ontwerpen van een interventie o.b.v. bewegingswetenschappelijke theorieën en aspecten als doelstellingen, kenmerken van de doelgroep en evaluatie komen aan de orde. Er worden ook voorbeelden van interventies toegelicht. In de verplichte werkcolleges binnen een gekozen thema wordt aandacht besteed aan ontwikkeling van een vraagstelling, het gebruik van een gekozen theoretisch kader en gevonden literatuur, alsmede de inhoud, implementatie en evaluatie van de interventie. Zowel docent als medestudenten geven feedback op tussenproducten van het verslag. Tijdens de verplichte eindpresentaties worden de programma’s gepresenteerd aan docent/medestudenten.
Uren per week
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges
(In de hoorcolleges wordt het doel van dit studie-onderdeel uiteengezet en worden enkele voorbeelden gegeven van bewegingsprogramma’s. Tevens worden opdrachten voor de presentaties verstrekt.)
Toetsvorm verslag en presentatie
(Gestructureerd schriftelijk verslag in de vorm van een uitgewerkte interventie en de mondelinge presentatie ervan. Het verslag wordt beoordeeld aan de hand van criteria die te maken hebben met de inhoud van het verslag, wetenschappelijk schrijven en lay-out. De beoordeling van de presentatie geldt als afronding van het cijfer op het verslag.)
Vaksoort Bachelor
Coördinator dr. E. Hartman
Docent(en) dr. E. Hartman ,dr. Y.P.T. Kamsma
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Informatiedocument ‘Ontwikkeling van bewegingsinterventies’. Overige literatuur is afhankelijk van het onderwerp van de interventie.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Aanwezigheid bij de werkcolleges en eindpresentaties is verplicht. De 5 EC worden toegekend indien én het verslag voldoende is én als aan de aanwezigheidsplicht is voldaan.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bewegingswetenschappen 3 semester II a verplicht