Neuropsychologie

Faculteit Medische Wetenschappen / UMCG
Jaar 2019/20
Vakcode BWB313
Vaknaam Neuropsychologie
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5

Uitgebreide vaknaam Neuropsychologie
Leerdoelen Tijdens dit studieonderdeel krijgt de student elementaire kennis en inzicht in de neurale mechanismen die geassocieerd worden met functies zoals perceptie, geheugen, motoriek en de onderlinge integratie. Het doel van de cursus is om de student bekend te maken met theorieën en methoden van onderzoek op het snijvlak van neurowetenschappen en functieleer. De student krijgt hiermee inzicht in hoe de BW relevante toepassing van deze kennis veelzijdig kan zijn en interdisciplinair van aard is. Tijdens de cursus worden de studenten uitgedaagd om zich te verdiepen in recente ontwikkelingen op basis van geselecteerde artikelen, om kritisch te reflecteren en met elkaar te discussiëren, en om uiteindelijk de bevindingen onder woorden te brengen tijdens de werkcollege’s.
Omschrijving Samenhang:
Deze cursus is een van de laatste cursusonderdelen van de bacheloropleiding en beoogt een integratie tussen de biomedische neurowetenschappen en gedragswetenschappen. Het bouwt voort op de basiskennis die studenten hebben opgedaan op het gebied van neuroanatomie, psychologie, pathologie, sensomotorische controle en leren. Kennis opgedaan bij inleiding psychologie (bwb107), neurofysiologie (bwb111), neuroanatomie 1 (bwb215) en neuroanatomie 2 (bwb216) wordt dus bekend verondersteld.

Omschrijving:
Tijdens de hoorcolleges wordt kennis over theorieën en methoden van onderzoek van de cognitieve (neuro)psychologie in hoofdlijnen onderwezen en toegepast in een voor BW relevante context. Aan de orde komen onderwerpen zoals maladaptieve plasticiteit (fantoomsensaties, focale hand dystonie), waarneming stoornissen (hemianopsie, blindsight, neglect), neurorevalidatie technieken (sensorimotor retuning, constraint induced movement therapy, cross education, gaze training en action observation), falen onder druk en neurale compensatie in het verouderende brein. Aan de hand van vragen over geselecteerde artikelen dient men zich grondig voor te bereiden op de werkcolleges. Tijdens het werkcollege worden deze vragen besproken en samengevat door de studenten zelf.
Uren per week
Onderwijsvorm hoorcollege(s)
Toetsvorm schriftelijk tentamen
(De werkcolleges zijn een verplicht onderdeel van deze cursus en actieve deelname aan de cursus is een voorwaarde voor deelname aan het tentamen. De cursusopdrachten en deadlines zullen bekend gemaakt worden via Nestor. Studenten leveren de uitwerkingen van opdrachten, de handouts van presentaties en de notulen van de groepsbijeenkomsten op tijd in via Nestor.)
Vaksoort Bachelor
Coördinator dr. S.R. Caljouw
Docent(en) dr. S.R. Caljouw
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Cognitive neuroscience. The Biology of the Mind. Gazzaniga, M.S., Ivry, R.B., Mangun, G.R. 9780393912036
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BCs Bewegingswetenschappen 3 semester I b verplicht