Motorische Controle

Faculteit Medische Wetenschappen / UMCG
Jaar 2019/20
Vakcode BWB117
Vaknaam Motorische Controle
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5

Uitgebreide vaknaam Motorische Controle
Leerdoelen De student is in staat om enkele kernvragen met betrekking tot bewegingsturing te formuleren. Tevens is de student in staat de basisideeën weer te geven voor de geboden oplossingen van deze kernvragen in termen van theorieën en modellen over motorische sturing. De cursus richt zich met name op het vergroten van kennis en inzicht. Aangezien de cursus zich richt op de vragen die gesteld kunnen worden om motorische controle beter te begrijpen en de tekortkomingen van de momenteel gegeven antwoorden in de literatuur behandelt, heeft de cursus als doel het wetenschappelijk denken van de student te vergroten.
Omschrijving Samenhang:
Dit onderdeel bouwt voort op de opgedane kennis bij inleiding Bewegingswetenschappen (bwb122) en Inleiding psychologie (bwb107). De opgedane kennis vormt een voorbereiding op Inleiding neuromechanica (bwb320), Motorische ontwikkeling en leren (bwb217) en Waarnemen en bewegen (bwb218).

Omschrijving:
De cursus volgt het boek van Tresilian en stelt het foutencorrectie model van bewegingsturing centraal. Aan bod komen neurale, anatomische, biomechanische en psychologische aspecten van reflexen, balans, lopen, motor programma’s, nauwkeurig aanwijzen en sequenties van bewegingen. De cursus wordt afgesloten met twee colleges over de dynamisch patroon benadering op bewegingscoordinatie.
De cursus richt zich op gedragswetenschappelijke en op medisch biologische aspecten van bewegen en motorische controle en poogt een link te leggen tussen de twee domeinen.
Uren per week
Onderwijsvorm hoorcollege(s)
Toetsvorm schriftelijk tentamen
Vaksoort Bachelor
Coördinator dr. R.M. Bongers
Docent(en) dr. R.M. Bongers
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Sensorimotor control and learning: An introduction to the behavioral neuroscience of action, 1e druk, 2012 James Tresilian 9780230371057 ca. €  95,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BCs Bewegingswetenschappen 1 semester II b verplicht