Statistiek 1

Faculteit Medische Wetenschappen / UMCG
Jaar 2022/23
Vakcode BWB112
Vaknaam Statistiek 1
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Statistiek 1
Leerdoelen De student leert de basisbegrippen uit de beschrijvende en toetsende statistiek te hanteren. Na afloop kan de student eenvoudige onderzoeksvragen (bijv. is er een verschil in uitkomst tussen twee groepen) omzetten in een statistisch probleem, hierbij een passende toets uitvoeren en de resultaten van de toets interpreteren.
Omschrijving De cursus begint met een korte herhaling van relevante stof uit voorgaande cursus, met betrekking tot frequentieverdelingen, meetniveau, centrum- en spreidingsmaten. De stappen van het statistisch bewijs worden uitgelegd en hieraan gerelateerd het toetsen van hypothesen. Dit wordt toegepast bij de t-toets. Daarna vindt de overstap plaats naar non-parametrische toetsen (o.a. Wilcoxontoetsen en Chikwadraattoetsen) en tevens komt het toetsen van correlaties en het gebruik van betrouwbaarheidsintervallen aan de orde.

Tijdens de bijeenkomsten oefent de student met behulp van het statistische computerprogramma SPSS; data invoeren, eenvoudige analyses uitvoeren en de bijbehorende output interpreteren en rapporteren. Tijdens de cursus worden tevens opgaven aangeboden waarbij de student oefent met het kiezen en uitvoeren van de toetsen zonder gebruik te maken van de ICT-hulpmiddelen. Het wekelijks uitvoeren van deze opdrachten is verplicht.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege(s)
(Studenten bestuderen met elkaar de studiestof die aangeboden wordt via relatief korte kennisclips en werken in onderling overleg aan opdrachten. Het onderwijs in deze cursus wordt op Brightspace aangeboden via wekelijkse workflows. Er is in deze cursus sprake van hybride collaboratief)
Toetsvorm schriftelijk tentamen
(Schriftelijk tentamen met open vragen. Voorwaarde voor deelname aan het tentamen is het maken en op tijd inleveren van de (practicum)opdrachten.)
Vaksoort Bachelor
Coördinator dr. S.R. Caljouw
Docent(en) dr. S.R. Caljouw
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Field A. (2017) Discovering statistics using IBM SPSS Statistics. Sage.
5th edition.

Studieopdrachten, literatuurreferenties en kennisclips worden
op Brightspace geplaatst.
Entreevoorwaarden Geen.
Opmerkingen Eindtermen:
3. Beschikt over instrumentele en intellectuele basisvaardigheden (II); 4. Heeft een wetenschappelijke werkwijze (II);
5. Is bekwaam in communiceren en samenwerken (II).
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bewegingswetenschappen 1 semester II a verplicht