Minor Politiek en Bestuur

Naam Minor Politiek en Bestuur
Code MIRGPOBES
Faculteit Rechtsgeleerdheid
ECTS 30
Omschrijving Korte doelstelling/gerealiseerde eindtermen na afronding minor
De minor Politiek en Bestuur geeft de student kennis van en inzicht in de inrichting en werking van de publieke sector, met bijzondere aandacht voor politieke en bestuurlijke processen en structuren en de juridische fundering ervan. Anders gezegd, de minor betreft de politieke, organisatorische en beleidsmatige aspecten van overheidsoptreden. Daarnaast oefenen studenten vaardigheden als analyseren en abstraheren – vaardigheden die nodig zijn om verschillende politieke en bestuurlijke fenomenen kritisch te vergelijken en te evalueren vanuit verschillende theoretische en pragmatische gezichtspunten.
De minor is in het bijzonder interessant voor studenten die in hun studie/toekomstig werkterrein te maken krijgen met overheidsorganen of die een beleidsfunctie (zowel overheid als non-profitorganisaties) willen gaan vervullen.

Inhoud/Samenhang
De minor kent vier verplichte vakken. Het vak Inleiding in de politicologie omvat een systematische inleiding in de belangrijkste begrippen, theorieën en thema's van de politicologie. Centrale begrippen als het politieke proces, (de-)politiseren, beleidsnetwerken en 'governance' komen daarbij aan de orde. Ook wordt aandacht besteed aan de sociale context van het politieke proces en het begrip macht.

In het vak Denken over democratie en rechtsstaat staat de geschiedenis van het Westerse politieke denken centraal. Studenten raken vertrouwd met theorieën over democratie en rechtsstaat van diverse politieke filosofen en de historische context waarin deze theorieën ontwikkeld zijn.

Het vak Elementaire Bestuurskunde geeft de student de basiskennis over: de inrichting van het openbaar bestuur en de publieke sector; beleidsprocessen en publiek management; theorieën voor de analyse van publieke sector, en inzicht in de wijze waarop deze theorieën kunnen worden toegepast.

In het vak Bestuursrecht voor niet-juristen wordt het juridische raamwerk waarbinnen overheidshandelen plaatsvindt belicht.

Naast de vier verplichte vakken kan men voor een meer bestuurswetenschappelijke of meer politicologische invullen van de minor kiezen via twee keuzevakken (samen 30 EC).

15 EC minor Politiek en Bestuur

Het is het ook mogelijk om de minor Politiek en Bestuur in een omvang van 15 EC te volgen. In dit geval dient u de volgende drie vakken uit blok 1 te behalen:
  • Inleiding Politicologie (5 EC)
  • Elementaire Bestuurskunde (5 EC)
  • Bestuursrecht voor niet-juristen (5 EC)
Het is niet mogelijk om een aparte 15 EC minor in blok 2 te volgen. De vakken die in blok 2 worden aangeboden zijn uitsluitend voor de studenten die hun minorruimte in een omvang van 30 EC willen invullen met vakken van de minor Politiek en Bestuur.

Ingangseisen:
  • minor algemeen: geen.
  • de minor staat niet open voor uitwisselingsstudenten en rechtenstudenten.

Minorcoördinator: Paulien de Winter , e-mail:p.de.winter@rug.nl, telefoon: 050-3635639

Voor toegang tot (actuele) roosters, inschrijfregels en -instructies, jaarindeling van Rechten en meer op Vraag en Antwoord.
De hierboven weergegeven korte beschrijving van de vakken is onder voorbehoud. Raadpleeg altijd Ocasys begin augustus voor definitieve en volledige informatie.
Duur (in jaren)
Niveau(s) universitaire minor
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)