Staatsrecht 1

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGPST00105
Vaknaam Staatsrecht 1
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (blok 2)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Staatsrecht 1
Leerdoelen Het vak Staatsrecht 1 laat studenten kennis maken met de principes die ten grondslag liggen aan de (Nederlandse) staat, met de hoofdlijnen van de Nederlandse staatsinrichting en de wijze waarop burgers in hun basale rechten worden beschermd. Primaire doelstelling is inzicht te verschaffen in de wijze waarop Nederland wordt bestuurd, mede op decentraal en internationaal niveau en dan met name de manier waarop de staatsfuncties wetgeving, bestuur en rechtspraak zich tot elkaar verhouden. De student moet zich deze kennis eigen maken en in staat zijn deze te reproduceren en daarop te kunnen reflecteren.
Omschrijving De volgende onderwerpen komen in het vak aan de orde:

1. Staat, overheid en constitutie
2. De vormgeving van de Nederlandse democratie
3. De samenwerking tussen regering en Staten-Generaal
4. Decentralisatie van bevoegdheden
5. Rechters en rechtspraak
6. De wisselwerking tussen nationaal en internationaal recht
7. De garantie en bescherming van grondrechten door de staat
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(7x4 uur hoorcolleges + 7x2 uur werkgroepen)
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk (essayvragen) (digitaal), schriftelijk (meerkeuze)(digitaal)
(De opdracht telt mee voor een deelcijfer.)
Vaksoort p-niveau, juridisch
Coördinator mr. M. Duchateau
Docent(en) mr. M. Duchateau ,prof. mr. H.G. Hoogers
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Beginselen van het Nederlandse Staatsrecht, 19e druk (2020) Belinfante / De Reede ca. €  42,00
Literatuur die als klapper of via de Studentportal (Studentportal (Nestor) bekend wordt gemaakt
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die staan ingeschreven voor de bachelor Rechtsgeleerdheid of pre-master studenten op voorwaarde dat het vak onderdeel uitmaakt van het pre-master programma.
Opmerkingen
  • Aan propedeusestudenten wordt in het eerste jaar van inschrijving als rechtenstudent onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid geboden een verlengd mondeling hertentamen van dit vak af te leggen, in dezelfde tentamenperiode als waarin het (schriftelijk) hertentamen van dit vak is afgenomen. Voor de voorwaarden en de procedure zie Kennisbank Rechten.
  • Erratum 20-8-2018: 19de druk van de beginselen van het Nederlandse Staatsrecht is nog niet beschikbaar. Daarom 18e druk aanschaffen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Fiscaal Recht 1 semester I b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 1 semester I b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Int & Europees Recht 1 semester I b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Jur. Bestuurskunde 1 semester I b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 1 semester I b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Notarieel Recht 1 semester I b verplicht
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Nederlands Recht 1 semester I b (v)
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Recht en Bestuur - semester I b i.o
Verkorte ba Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Int. & Eur. Recht(voor LLB IEL) 1 semester I b verplicht
Verkorte ba Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Int. en Eur. Recht (Tech. Law) 1 semester I b verplicht