Rechtsgeschiedenis

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGPRG00105
Vaknaam Rechtsgeschiedenis
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (blok 1)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Rechtsgeschiedenis
Leerdoelen Het vak Rechtsgeschiedenis is gericht op het verwerven van kennis van en inzicht in het begrip codificatie in het algemeen en de geschiedenis van nationale Europese codificaties (BW, Code Civil, BGB, ABGB, ZGB en OR, Codigo Civil, Codice Civile, ALR) in het bijzonder.

U maakt kennis met de verhouding van staatsvorming en codificatie en met de problemen die zich bij rechtsvorming voordoen. Gedurende het vak oefent u uw vermogen om op heldere wijze mondeling en schriftelijk antwoorden te formuleren op juridische vragen, door rechtshistorische aspecten van een vraagstuk te beoordelen en er kritisch en evaluatief op te reflecteren.
Omschrijving In het vak Rechtsgeschiedenis wordt aandacht besteed aan het begrip codificatie in het algemeen en aan de geschiedenis van enige Europese codificaties in het bijzonder (zie doelstellingen).
Er wordt gekeken naar de invloed van het Romeinse recht en het natuurrecht op de ontwikkeling van het Europese recht. Ook wordt er aandacht besteed aan de Engelse Common Law als alternatief voor codificatie.

Het onderwijs wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges en werkgroepen. De leerstof wordt behandeld op de hoorcolleges. Op de werkgroepen wordt de kennis van de leerstof verdiept aan de hand van jurisprudentie. Daartoe dient men thuis het boek en de bijbehorende teksten uit het leerboek te bestuderen en de vragen voor te bereiden.


.
Uren per week 5
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(7x4 uur hoorcollege + 7x1 uur werkgroep)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal)
Vaksoort p-niveau, juridisch
Co├Ârdinator prof. mr. J.E. Jansen
Docent(en) prof. mr. F. Brandsma ,prof. mr. J.E. Jansen ,mr. D. Penna ,dr. mr. H.H. Runia ,mr. A.J.H. Smit , H. van Gennep
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis (laatste druk) J.H.A. Lokin en W.J. Zwalve ca. €  60,00
RECHTSGESCHIEDENIS WERKBOEK te bestellen via de klapperwinkel / U-portal ca. €  5,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die staan ingeschreven voor de bachelor Rechtsgeleerdheid of pre-master studenten op voorwaarde dat het vak onderdeel uitmaakt van het pre-master programma.
Opmerkingen
  • Aan propedeusestudenten wordt in het eerste jaar van inschrijving als rechtenstudent onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid geboden een verlengd mondeling hertentamen van dit vak af te leggen, in dezelfde tentamenperiode als waarin het (schriftelijk) hertentamen van dit vak is afgenomen. Voor de voorwaarden en de procedure zie Kennisbank Rechten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Fiscaal Recht 1 semester I a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 1 semester I a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Int & Europees Recht 1 semester I a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Jur. Bestuurskunde 1 semester I a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 1 semester I a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Notarieel Recht 1 semester I a verplicht
Verkorte ba Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Int. & Eur. Recht(voor LLB IEL) - semester I a vrijstelling*
Verkorte ba Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Int. en Eur. Recht (Tech. Law) - semester I a vrijstelling*