Bestuursrecht: Inleiding

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGPBE00305
Vaknaam Bestuursrecht: Inleiding
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (blok 3)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Bestuursrecht: Inleiding
Leerdoelen Na afronding van het vak Bestuursrecht: Inleiding, heeft u kennis van en inzicht in de uitgangspunten en de reikwijdte van het Nederlandse bestuursrecht en het belang, de systematiek en de structuur van de belangrijkste wet in het algemene bestuursrecht, de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In het bijzonder geldt dat zowel het legaliteitsvereiste, het rechtmatigheidsbeginsel en de wijze waarop bestuursbevoegdheden worden toegekend en overgedragen als de centrale begrippen van het algemene bestuursrecht (bestuursorgaan, besluit en belanghebbende) en de belangrijkste voor de besluitvorming door bestuursorganen geldende rechtsnormen.
Het vak draagt aldus bij aan uw kennis van en uw inzicht in de grondslagen van het recht en de eigen aard van het bestuursrecht. Daarnaast verwerft u vaardigheden voor het kunnen toepassen en kunnen beoordelen van concrete, bestuursrechtelijke vraagstukken van positiefrechtelijke aard.
Omschrijving Het bestuursrecht regelt hoe de overheid verplichtingen aan burgers kan opleggen, hoe burgers hun aanspraken ten opzichte van de overheid kunnen realiseren en wat burgers in rechte kunnen ondernemen als ze het met een besluit van de overheid niet eens zijn. Het bestuursrecht gaat over de juridische verhouding tussen overheid en burger. Deze verhouding wordt gekenmerkt door wederzijdse rechten en plichten. Zo moet de burger belasting betalen en mag hij niet bouwen zonder vergunning, maar anderzijds kan hij onder omstandigheden aanspraak maken op door de overheid te verstrekken subsidies en uitkeringen, zoals in geval van werkloosheid of ouderdom. Het bestuursrecht kent een groot aantal deelgebieden: ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht, belastingrecht, economisch bestuursrecht, sociale zekerheidsrecht, vreemdelingenrecht.

Het vak Bestuursrecht: Inleiding heeft een inleidend karakter. De onderwerpen die worden behandeld zijn onder meer de volgende.
- de grondslagen van het Nederlandse bestuursrecht: legaliteitsvereiste, rechtmatigheidsbeginsel en het toedelen en overdragen van bevoegdheden.
- de aard van de toegekende bestuursbevoegdheid: bevoegdheden met beleidsvrijheid, met beoordelingsvrijheid en/of beoordelingsruimte, maar ook gebonden bevoegdheden.
- de systematiek van de Algemene wet bestuursrecht, waarbij bijzondere aandacht bestaan voor de kernbegrippen van het algemene bestuursrecht: bestuursorgaan, besluit en belanghebbende.
- de belangrijkste inhoudelijke rechtsnormen in het bestuursrechtelijke besluitvormingsrecht: specialiteitsbeginsel en evenredigheidsbeginsel.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(7x2 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen. De hoorcolleges Bestuursrecht 1 bieden een algemene inleiding op de onderwerpen. In de werkgroepen wordt geoefend m.b.v. casusposities. Studenten dienen 1 schriftelijke opdracht te maken waarvoor zij een bonus kunnen verdienen.)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal)
(Bonus in de vorm van twee opdrachten (0,5 cijferpunt).)
Vaksoort p-niveau, juridisch
Co├Ârdinator prof. dr. mr. H.D. Tolsma
Docent(en) prof. mr. dr. K.J. de Graaf ,mr. N.G. Hoogstra ,mr. dr. G. Karapetian ,drs. A.H. Koenes ,mr. dr. P. Mendelts ,mr. W.P. van der Meulen ,dr. mr. M. Wever
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Bestuursrecht, deel 1 (systeem, bevoegdheid, besluitvorming, handhaving) Boom Juridische uitgevers, Den Haag (laatste druk) H.E. Br├Âring, K.J. de Graaf e.a. ca. €  58,00
Elektronisch beschikbaar: Klapper(s) Bestuursrecht 1
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die staan ingeschreven voor de bachelor Rechtsgeleerdheid of pre-master studenten op voorwaarde dat het vak onderdeel uitmaakt van het pre-master programma.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2019 het vak Bestuursrecht 1 met vakcode RGPBE00105 hebben behaald.
Opmerkingen Aan propedeusestudenten wordt in het eerste jaar van inschrijving als rechtenstudent onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid geboden een verlengd mondeling hertentamen van dit vak af te leggen, in dezelfde tentamenperiode als waarin het (schriftelijk) hertentamen van dit vak is afgenomen. Voor de voorwaarden en de procedure zie Kennisbank Rechten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Fiscaal Recht 1 semester II a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 1 semester II a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Int & Europees Recht 1 semester II a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Jur. Bestuurskunde 1 semester II a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 1 semester II a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Notarieel Recht 1 semester II a verplicht
Verkorte ba Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Int. & Eur. Recht(voor LLB IEL) 1 semester II a verplicht
Verkorte ba Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Int. en Eur. Recht (Tech. Law) 1 semester II a verplicht