Algemene Rechtswetenschap 2

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGPAR410AD
Vaknaam Algemene Rechtswetenschap 2
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (blok 2)
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Algemene Rechtswetenschap 2
Leerdoelen Na afloop van ARW 2 heeft de student kennis van en inzicht in alle grote rechtsgebieden (staatsrecht, privaatrecht, bestuursrecht, strafrecht en internationaal recht) als onderdelen van een coherent, consistent en hiërarchisch systeem onder te verdelen in materieel en formeel publiek- en privaatrecht.

De student is in staat:

• de juridische basisbegrippen te herkennen en beschrijven;
• de juridische basisbegrippen te hanteren;
• een casus te plaatsen in het juiste (deel)rechtsgebied en de relevante rechtsvraag te destilleren;
• een publiekrechtelijke casus op te lossen op elementair wetenschappelijk niveau met behulp van een analyse van wetgeving en rechtspraak.
Omschrijving Dit vak bestaat uit drie onderdelen: Rechtsvorming, Rechtsvinding en Informatietechnologie voor Juristen(ITJ). In het onderdeel Rechtsvorming gaat de aandacht vooral uit naar de algemene systematiek van het geldende recht, de indelingen van het recht, de verbanden tussen de verschillende rechtsgebieden, de organisatie van de rechtspraak en de in het recht gehanteerde begrippen en basistheorieën. In relatie tot het staats- en burgerlijk recht wordt het niet nagelaten om waar mogelijk dwarsverbanden te leggen met het bestuursrecht, strafrecht, bedrijfsrecht, internationaal en Europees recht. Waar mogelijk wordt stilgestaan bij actuele juridische ontwikkelingen.

In het onderdeel Rechtsvinding vormen de rechtspraak, het proces van rechtsvinding en de gehanteerde methoden van uitleg van de wet het middelpunt van de belangstelling. De hiervoor vereiste vaardigheden als het hanteren van de wet en het analyseren van juridische teksten worden geoefend.

Het vak ARW 2 bouwt voort op ARW 1. De stof van ARW 1 behoort ook tot de stof van ARW 2.

Meer informatie over het onderdeel ITJ vindt u op Ocasys onder "Algemene rechtswetenschap 2 ITJ".

NB Voor het toekennen van de studiepunten – 10 ECTS – dient zowel het tentamen ARW2 (Rechtsvorming en Rechtsvinding) als het practicum ITJ met goed gevolg te zijn afgesloten. De onderdelen worden verzorgd door de vakgroep Algemene rechtswetenschap en rechtsgeschiedenis, sectie ARW.
Uren per week 8
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(7x2 uur hoorcollege en 7x6 uur werkgroepen.)
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk (essayvragen) (digitaal)
(Bonuspunt(en) voor wekelijkse thuistoetsen.)
Vaksoort p-niveau, juridisch
Coördinator mr. J.H.S. van Tongeren
Docent(en) mr. C.E. Huls ,mr. dr. B. Roorda ,mr. N.U. Smit ,dr. mr. P.G. Tassenaar ,mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok ,mr. J.H.S. van Tongeren ,mr. R.C. Wind
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Inleiding in het Nederlandse Recht, J.W.P. Verheugt, nieuwste druk/latest edition. ca. €  70,00
Klapper ARW 2, te bestellen via de Reproshop Ricoh (https://www.rug.nl/rechten-letteren/grafische-dienstverlening)
Verzameling Nederlandse Wetgeving van Sdu Uitgevers (nieuwste druk/latest edition), of/or Kluwer Collegebundel (nieuwste druk/latest edition) ca. €  50,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die staan ingeschreven voor de bachelor Rechtsgeleerdheid of pre-master studenten op voorwaarde dat het vak onderdeel uitmaakt van het pre-master programma.
  • Studenten die voor 1/9/2018 zijn begonnen met de opleiding en die of Algemene Rechtswetenschap 1 (of een onderdeel ervan) en/of Algemene Rechtswetenschap 2 niet hebben behaald, worden verwezen naar de overgangsregeling (zie Kennisbank Rechten).
Opmerkingen Aan propedeusestudenten wordt in het eerste jaar van inschrijving als rechtenstudent onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid geboden een verlengd mondeling hertentamen van dit vak af te leggen, in dezelfde tentamenperiode als waarin het (schriftelijk) hertentamen van dit vak is afgenomen. Voor de voorwaarden en de procedure zie Kennisbank Rechten.

Voor dit onderdeel wordt geen aparte studielast toegekend. De 10 ECTS voor het vak Algemene Rechtswetenschap 2 wordt toegekend zodra beide delen van het vak (Algemene Rechtswetenschap 2 en Algemene Rechtswetenschap 2 - ITJ) met succes zijn afgerond.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Fiscaal Recht 1 semester I b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 1 semester I b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Int & Europees Recht 1 semester I b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Jur. Bestuurskunde 1 semester I b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 1 semester I b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Notarieel Recht 1 semester I b verplicht
Verkorte ba Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Int. & Eur. Recht(voor LLB IEL) - semester I b vrijstelling*
Verkorte ba Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Int. en Eur. Recht (Tech. Law) - semester I b vrijstelling*