Algemene Rechtswetenschap 1

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGPAR00310
Vaknaam Algemene Rechtswetenschap 1
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (blok 1)
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Algemene Rechtswetenschap 1
Leerdoelen Na afloop van ARW 1 heeft de student kennis van en inzicht in het privaatrecht en staatsrecht als onderdelen van een coherent, consistent en hiërarchisch systeem, onder te verdelen in materieel en formeel publiek- en privaatrecht.
De student is in staat:
• de juridische basisbegrippen te herkennen en beschrijven;
• de juridische basisbegrippen te hanteren;
• een casus te plaatsen in het juiste (deel)rechtsgebied en de relevante rechtsvraag te destilleren;
• een privaatrechtelijke casus op te lossen op elementair wetenschappelijk niveau met behulp van een analyse van wetgeving en rechtspraak.
Omschrijving Dit vak bestaat uit twee onderdelen: Rechtsvorming en Rechtsvinding.

In het onderdeel Rechtsvorming gaat de aandacht vooral uit naar de algemene systematiek van het geldende recht, de indelingen van het recht, de verbanden tussen de verschillende rechtsgebieden, de organisatie van de rechtspraak en de in het recht gehanteerde begrippen en basistheorieën. In relatie tot het staats- en burgerlijk recht wordt het niet nagelaten om waar mogelijk dwarsverbanden te leggen met het bestuursrecht, strafrecht, bedrijfsrecht, internationaal en Europees recht. Waar mogelijk wordt stilgestaan bij actuele juridische ontwikkelingen.

In het onderdeel Rechtsvinding vormen de rechtspraak, het proces van rechtsvinding en de gehanteerde methoden van uitleg van de wet het middelpunt van de belangstelling. De hiervoor vereiste vaardigheden als het hanteren van de wet en het analyseren van juridische teksten worden geoefend.
Uren per week 8
Onderwijsvorm hoorcollege, opdrachten, werkgroep
(7x4 uur hoorcolleges, 7x4 uur werkgroepen (voorbereiding werkgroepen verplicht).)
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk (essayvragen) (digitaal)
(Bonuspunt(en) voor wekelijkse thuistoetsen.)
Vaksoort p-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok
Docent(en) mr. C.E. Huls ,mr. L. Jensma ,mr. dr. B. Roorda ,dr. mr. P.G. Tassenaar ,mr. A.J. Wierenga ,mr. R.C. Wind
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Inleiding in het Nederlandse Recht. J.W.P. Verheugt, nieuwste druk/latest edition. ca. €  70,00
Klapper ARW 1, te bestellen via de Reproshop Ricoh (https://www.rug.nl/rechten-letteren/grafische-dienstverlening)
Verzameling Nederlandse Wetgeving van Sdu Uitgevers (nieuwste druk/latest edition), of/or Kluwer Collegebundel (nieuwste druk/latest edition) ca. €  50,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die staan ingeschreven voor de bachelor Rechtsgeleerdheid of pre-master studenten op voorwaarde dat het vak onderdeel uitmaakt van het pre-master programma.
  • Studenten die voor 1/9/2018 zijn begonnen met de opleiding en die of Algemene Rechtswetenschap 1 (of een onderdeel ervan) en/of Algemene Rechtswetenschap 2 niet hebben behaald, worden verwezen naar de overgangsregeling (zie Kennisbank Rechten).
Opmerkingen
  • Aan propedeusestudenten wordt in het eerste jaar van inschrijving als rechtenstudent onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid geboden een verlengd mondeling hertentamen van dit vak af te leggen, in dezelfde tentamenperiode als waarin het (schriftelijk) hertentamen van dit vak is afgenomen. Voor de voorwaarden en de procedure zie [Kennisbank Rechten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Fiscaal Recht 1 semester I a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 1 semester I a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Int & Europees Recht 1 semester I a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Jur. Bestuurskunde 1 semester I a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 1 semester I a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Notarieel Recht 1 semester I a verplicht
Verkorte ba Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Int. & Eur. Recht(voor LLB IEL) - semester I a vrijstelling*
Verkorte ba Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Int. en Eur. Recht (Tech. Law) - semester I a vrijstelling*