Juridische Onderzoeksvaardigheden 1

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGPAR00005
Vaknaam Juridische Onderzoeksvaardigheden 1
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester II b (blok 4)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Juridische Onderzoeksvaardigheden 1
Leerdoelen Kennis en inzicht

Na afloop van het practicum Juridische onderzoeksvaardigheden 1 heeft de student:
  • een idee gekregen van het juridisch onderzoek dat aan onze faculteit gedaan wordt;
  • het verband gezien en begrepen tussen het facultair juridisch onderzoek en de rechtsontwikkeling;
  • kennis verworven van de methoden van juridisch onderzoek (interpreteren, argumenteren, redeneren en het analyseren van juridische bronnen als wetgeving, jurisprudentie en literatuur);
  • inzicht gekregen in de regels waarnaar een goed onderzoeker dient te handelen (onderzoeksethiek);
  • kennis verworven van de juridisch wetenschappelijke schrijfconventies.

Vaardigheden en attitude

Na afloop van het practicum Juridische onderzoeksvaardigheden 1 kan de student:
  • relevante juridische bronnen verzamelen, samenvatten, beoordelen;
  • relevante juridische bronnen toepassen en ernaar verwijzen volgens de wetenschappelijke conventies;
  • een gestructureerd betoog opzetten;
  • aantrekkelijk juridisch schrijven in correct Nederlands.
Omschrijving Algemeen

Voor het practicum Juridische onderzoeksvaardigheden 1 (Jov 1) komen studenten in groepen van ongeveer vijftien personen bijeen om een kritisch commentaar te leren schrijven bij een rechterlijke uitspraak zoals in een annotatie. Ter voorbereiding hierop maken zij een deelopdracht en dienen studenten mee te doen aan een online thuistoets: de bibliotheektoets. Voor de bibliotheektoets dienen studenten bovendien te slagen.

Op elke schrijfopdracht geeft de docent duidelijke schriftelijke en mondelinge feedback die studenten vervolgens verwerken opdat zij een verbeterde versie inleveren. Naast de werkcolleges zijn er tevens hoorcolleges waarin de volgende onderwerpen aan bod komen: praktische tips bij de opdrachten, methoden van juridisch onderzoek en bijgaande wetenschappelijke schrijf- en onderzoeksconventies.

Werkgroepinschrijving naar rechtsgebied

De rechterlijke uitspraak voor de eindopdracht houdt verband met juridisch onderzoek dat aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid wordt gedaan en ziet op een kwestie uit het privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht, staatsrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, notarieel recht, belastingrecht, IT-recht, Europees recht, internationaal recht of uit de bestuurskunde. Studenten schrijven zich in voor een werkgroep die aansluit bij de beoogde afstudeerrichting waarbij geldt ‘vol is vol’.

Eenmaal ingeschreven is het niet mogelijk om van werkgroep te ruilen. Indien een student niet meer kan voldoen aan de verplichtingen van het practicum, wordt naïnschrijving geweigerd.

Verplichtingen

Dit practicum kent geen herkansing aangezien het geen afsluitend tentamen heeft. Onderdeel van de toetsing van dit practicum is aanwezigheid bij zowel de werkcolleges als de hoorcolleges en deelname aan een online thuistoets. Alle (verbeterde) opdrachten moeten op tijd worden ingeleverd. Mocht u een deadline missen, dan levert u uw stuk alsnog onverwijld in. U mag éénmaal afwezig zijn op een hoorcollege zonder verdere gevolgen. Van de verplichte werkcolleges mag u eveneens éénmaal missen; dit heeft echter wel één cijferpunt aftrek op uw (deel)opdracht van die week tot gevolg. Vaker afwezig zijn, een opdracht niet inleveren dan wel meerdere opdrachten te laat inleveren, leidt tot uitsluiting van het practicum.

Bij een aantoonbaar zwaarwegende bijzondere omstandigheid kan afwezigheid, het te laat inleveren van een opdracht dan wel het missen van een toets verontschuldigbaar zijn. Of daar sprake van is beoordeelt de studieadviseur via: studieadvies-rechten@rug.nl. Vakantie, (studie)uitjes, studiereizen, huwelijken, afrijden of jubileumvieringen leveren per definitie geen verontschuldigbare redenen op, ook niet als die lang van te voren zijn gepland. De Faculteit Rechtsgeleerdheid gaat ervan uit dat u tijdens collegeweken beschikbaar bent voor onderwijs.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(4x2 uur hoorcolleges + 7x2 uur werkgroepen. Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm deelname practicum, opdracht(en), (tussen)toets
Vaksoort p-niveau, juridisch
Coördinator mr. C.E. Huls
Docent(en) mr. M. Eding ,mr. C.E. Huls
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Juridisch onderzoek, Boom juridische uitgevers (verschijnt in 2020) M. Vols ca. €  40,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die staan ingeschreven voor de bachelor Rechtsgeleerdheid of pre-master studenten op voorwaarde dat het vak onderdeel uitmaakt van het pre-master programma.
Opmerkingen Voor vragen over het vak kunt u contact opnemen met de coördinator van het vak: jov@rug.nl
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Fiscaal Recht 1 semester II b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 1 semester II b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Int & Europees Recht 1 semester II b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Jur. Bestuurskunde 1 semester II b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 1 semester II b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Notarieel Recht 1 semester II b verplicht
Verkorte ba Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Int. & Eur. Recht(voor LLB IEL) - semester II b vrijstelling*
Verkorte ba Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Int. en Eur. Recht (Tech. Law) - semester II b vrijstelling*