Staats en Bestuursr.: Rechtsvergelijking

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMST01306
Vaknaam Staats en Bestuursr.: Rechtsvergelijking
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (Blok 3)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Staats- en Bestuursrecht: Rechtsvergelijking
Leerdoelen Na het behalen van Staats- en bestuursrecht: rechtsvergelijking kan de student:
- Nederlandse staats- en bestuursrechtelijke leerstukken van commentaar voorzien en analyseren door ze te vergelijken met buitenlandse leerstukken waarmee hetzelfde wordt beoogd, en aangeven waarom buitenlandse oplossingen voor maatschappelijke en staatkundige vraagstukken soms niet inpasbaar zijn in het Nederlandse staatsrechtelijke systeem.
- op hoofdlijnen de staatkundige ontwikkelingen die zich in een bepaalde staat voordoen plaatsen in het perspectief van het staats- en bestuursrecht van dat land.
Omschrijving Het mastervak Staats- en bestuursrecht: rechtsvergelijking verdiept de kennis die is opgedaan in de staats- en bestuursrechtelijke bachelorvakken op een aantal terreinen. Dat doet het door de leerstukken die in die vakken zijn behandeld te vergelijken met equivalenten daarvan in verschillende met Nederland vergelijkbare staten. Het doel daarvan is tweeledig. In de eerste plaats wordt zo een beter inzicht verkregen in de werking van het Nederlandse recht, juist doordat in de vergelijking de vanzelfsprekendheden en vooronderstellingen van het Nederlandse systeem worden blootgelegd. In de discussie of het in Nederland beter kan, kan het buitenland bovendien tot op zekere hoogte als inspiratiebron dienen.

In de tweede plaats is het Nederlandse staats- en bestuursrecht geen geïsoleerd verschijnsel. De actualiteit omvat steeds nadrukkelijker staats- en bestuursrechtelijk nieuws uit andere landen. Het is vandaag de dag van groot belang op hoofdlijnen ook kennis te hebben van de voornaamste uitgangspunten van andere landen waarmee Nederland in de praktijk, ook in Europees verband, nauwe contacten onderhoudt.

Dit mastervak kent een mix van werk- en toetsvormen waarin niet alleen de docenten (zowel live als met behulp van video’s) collegegeven, maar de studenten uitdrukkelijk ook zelf aan het woord komen in papers, presentaties en peer-feedback. Daarmee ontstaan er ook enige ruimte voor studenten om zich met name te verdiepen in een onderwerp van hun keuze.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(14x2 uur hoorcolleges (gedurende het blok))
Toetsvorm paper(s), schriftelijk (essayvragen)
(+ peer review)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. H.G. Hoogers
Docent(en) mr. M. Duchateau ,prof. mr. H.G. Hoogers
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Het Staatsrecht van 7 Europese landen, 9e druk L. Prakke en C.A.J.M. Kortmann (red.) 9789013133707 ca. €  45,00
Overige literatuur wordt bekendgemaakt via Studentportal (Nestor)
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-10 het vak Mensenrechten in Europa hebben behaald.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2020 het vak Grondrechten (RGMST00106) hebben behaald.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster (Togamaster) Nederlands Recht  (Duale Master-Togamaster Nederlands Recht, specialisatie Staats- en Bestuursrecht) - semester II a (OV) 3-8
Ma Nederlands Recht - specialisatie Staats- en Bestuursrecht  ( Verplichte onderdelen) 4 semester II a (OV) 3-8
Open Colleges 1 semester II a keuze