Grondrechten

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGMST00106
Vaknaam Grondrechten
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (Blok 3)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Grondrechten (Naam komt te vervallen per 20/21, nieuwe naam wordt Staats- en Bestuursrecht: Rechtsvergelijking)
Leerdoelen Na afronding van het vak Grondrechten kan de student:
1. Van de belangrijkste grondrechten vastgelegd in nationale wetgeving en internationale verdragen de reikwijdte en beperkingssystematiek diepgaand begrijpen, vergelijken, interpreteren en kritisch analyseren.
2. In nationale wetgeving en internationale verdragen procedurele aspecten met betrekking tot rechtsbescherming van grondrechten vinden, begrijpen, vergelijken en analyseren.
3. Op een verdiepend niveau de belangrijkste leerstukken van grondrechten in jurisprudentie herkennen, vergelijken, ontleden en kritisch analyseren.
4. Kennis over de onderwerpen genoemd onder 1, 2 en 3 toepassen op complexe casus, waarbij de student ook vanuit het standpunt van een partij kan redeneren en creatieve doch juridisch deugdelijke argumentatielijnen kan opbouwen.
5. Wetenschappelijke, politieke en maatschappelijke discussies relateren aan de reikwijdte, beperkingen en leerstukken van grondrechten en deze aspecten kunnen verklaren, analyseren en bekritiseren.
Omschrijving Dit vak bouwt voort op en verdiept de kennis opgedaan in de vakken Staatsrecht 1 en Staatsrecht 2. Aandacht wordt besteed aan de grondrechten die zijn vastgelegd in de Nederlandse grondwet, het EVRM, het BUPO-verdrag en het grondrechtenhandvest van de EU.

Aan de orde komen in ieder geval het recht op leven, de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, het gelijkheidsbeginsel, het recht op eigendom, de vrijheid van meningsuiting, het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het recht op een eerlijk proces. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan procedurele aspecten en de positie van kwetsbare groepen. Tot slot wordt een aantal algemene leerstukken diepgaand besproken, waaronder algemene en bijzondere beperkingen van grondrechten, redelijke uitleg, horizontale werking, positieve verplichtingen, margin of appreciation, en de dialoog tussen wetgever en rechter.

Het vak wordt getoetst door middel van een schriftelijk tentamen met essayvragen. De voorgeschreven jurisprudentie mag worden meegebracht naar het tentamen.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid gedurende het vak een paper van beperkte omvang te schrijven over een grondrechtelijk vraagstuk. Daarmee kan een bonuspunt worden behaald.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(14x2 uur hoorcolleges (gedurende het blok))
Toetsvorm paper, schriftelijk (essayvragen)
(Tentamendata Essaytentamen en/of paper (bij paper is bonuspunt te behalen))
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. R.L. Herregodts
Docent(en) mr. dr. R.L. Herregodts ,prof. mr. dr. S.A.J. Munneke
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Grondrechten, de nationale, Europese en internationale dimensie Janneke Gerards (eindred.) 978-90-6916-920-0 ca. €  39,50
Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, 15e of 16e druk 2006 / 2014 C.W. Van der Pot, D.J. Elzinga, R. de Lange, H.G. Hoogers
Overige literatuur via Studentportal (Nestor)
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opmerkingen Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-10 zijn geslaagd voor het vak Mensenrechten in Europa.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster (Togamaster) Nederlands Recht  (Duale Master-Togamaster Nederlands Recht, specialisatie Staats- en Bestuursrecht) - semester II a c. (OC) 4-5
Ma Nederlands Recht - specialisatie Staats- en Bestuursrecht  ( Verplichte onderdelen) 4 semester II a verplicht
Open Colleges 1 semester II a keuze