Sanctierecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGMSR00406
Vaknaam Sanctierecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (Blok 3)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Sanctierecht
Leerdoelen Dit vak verdiept de kennis over straffen en maatregelen zoals onderwezen in het eerste studiejaar. De nadruk ligt nu op het belichten van de onderlinge verhouding tussen deze sancties, hun wettelijke inbedding en de invloed van de Europese rechtspraak op Nederlandse regelgeving en Nederlands beleid op het gebied van sanctietoepassing. Met name in verband met het bijbrengen van het goede begrip van de vereisten voor het opleggen van vrijheidsbenemende maatregelen worden de onderwerpen opzet, schuld en toerekening herhaald.
Daarnaast wil het vak specialistische kennis overbrengen en grondig inzicht geven in de bijzondere regeling van de interne rechtspositie van gedetineerden.
Studenten leren onder meer in een concrete casus een sanctiepakket samen te stellen dan wel de juridische juistheid van een opgelegd sanctiepakket te beoordelen en in een concrete casus het juiste penitentiaire rechtsmiddel toe te passen dan wel een concrete penitentiairrechtelijke beslissing of situatie te beoordelen, alles aan de hand van het nationale recht en de rechtspraak van het EHRM.
Omschrijving Het vak sanctierecht houdt zich bezig met de regelingen voor de oplegging en tenuitvoerlegging van sancties. Het sanctiestelsel staat centraal. Aandacht zal worden besteed aan zowel vermogenssancties als vrijheidsbenemende sancties en zowel aan straffen als maatregelen. Tijdens de hoorcolleges zullen onder meer de externe en interne rechtspositie van gedetineerden en terbeschikkinggestelden aan de orde komen. Belangrijke regelingen zijn artikel 3, 5 en 8 EVRM, de Penitentiaire Beginselenwet en de Beginselenwet terbeschikkinggestelden.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x4 uur hoorcolleges)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal indien mogelijk)
(Tentamendata)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator dr. mr. M.J.F. van der Wolf
Docent(en) prof. mr. S. Struijk ,dr. mr. M.J.F. van der Wolf
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Klapper Sanctierecht
Ons strafrecht 3, Sanctierecht (Deventer: Kluwer, nieuwste druk) F.W. Bleichrodt en P.C. Vegter
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster (Togamaster) Nederlands Recht  (Duale Master - Togamaster Nederlands Recht specialisatie Strafrecht) - semester II a c. (OC) 4-6
Ma Nederlands Recht - specialisatie Strafrecht  ( Verplichte onderdelen) 4 semester II a a. (verplicht)
Ma Nederlands recht - specialisatie Strafrecht (crim. variant) EXTRA-CURRICULAIR  ( Verplichte Onderdelen Strafrecht) 4 semester II a a. (verplicht)
Open Colleges 1 semester II a keuze