Politicologie

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGMPW00206
Vaknaam Politicologie
Niveau(s) bachelor, master
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (Blok 2)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Politicologie
Leerdoelen Nadat u het vak Politicologie heeft afgerond
- Kent u het arenamodel en het polismodel van beleidsvorming (naast het rationele actor, het barrièremodel en het stromenmodel).
- Past u deze modellen toe in de analyse van een specifiek proces van beleidsvorming, met name op de vraag of en hoe morele kwesties op de politieke agenda komen.
- Evalueert u deze modellen op hun bruikbaarheid voor de analyse van de politieke dimensie van dit proces van beleidsvorming.
- Integreert u het geleerde tot een schriftelijke analyse van de politieke dimensie van een beleidsvormingsproces.
Omschrijving Morele kwesties in de politiek zijn onderwerpen die worden gekenmerkt door schijnbaar onoplosbare conflicten over fundamentele waarden die het ontwerpen en uitvoeren van beleid extreem moeilijk maken. Voorbeelden zijn abortus provocatus, euthanasie, prostitutie en embryo-onderzoek. Bij dit soort kwesties kunnen de strijd en discussie over posities nogal eens ten koste gaan van een meer effectieve, rationele en/of humane benadering van het probleem. Wat humaan is met betrekking tot genoemde kwesties wordt tegenwoordig sterk geïdentificeerd met mensenrechten, individuele zelfbepaling en menselijke waardigheid staan centraal. Tegelijkertijd, worden deze waarden verschillend ingevuld door politieke partijen, maatschappelijke organisaties en burgers. Daarom lenen morele kwesties zich bij uitstek voor het onderzoeken van beleidsvorming als een arena, een strijd over definities van problemen en oplossingen.

Het polismodel in het boek Policy Paradox, biedt een passend frame om een dergelijke beleidsvorming te analyseren. Het model legt de nadruk op de politieke en discursieve dimensie van het beleidsvormingsproces. Anders dan in het rationele model, vormen emotionele,irrationele en retorische aspecten van politiek in dit model juist de kern van beleidsvorming. Dit model wordt toegepast in de cursus door de regulering van prostitutie en andere morele kwesties te analyseren als een proces waarin beleidscategorieën gevormd en afgebakend worden en waarbij het redeneren over oorzaken, belangen, statistieken en het gebruik van metaforen, analogie en andere stijlmiddelen belangrijke middelen zijn.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur interactieve hoorcolleges. Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm paper, schriftelijk (essayvragen)
Vaksoort m4-niveau, niet-juridisch
Coördinator dr. N.E.H.M. Zeegers
Docent(en) dr. N.E.H.M. Zeegers
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Een aantal theoretische artikelen over morele kwesties in de politiek wordt aan het begin van de cursus opgegeven.
Policy Paradox. The Art of Politicial Decision Making. W.W.Norton and Company, New York/London, 2012 (Third Edition) Deborah Stone 978-0-393-91272-2 ca. €  45,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een WO-masteropleiding. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding.
  • Het vak is ook toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot de Educatieve Master Maatschappijleer en de Master Sociologie.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Recht en Bestuur, afst.ri. Juridische Bestuurskunde 4 semester I b (v)OB 2/3
Open Colleges 1 semester I b keuze