Vastgoedrecht in de 21e eeuw

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMPR10406
Vaknaam Vastgoedrecht in de 21e eeuw
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I a
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Vastgoedrecht in de 21e eeuw: Verduurzaming, digitalisering en internationalisering
Leerdoelen 1. De student kan onderzoek doen naar een onderwerp en een wetenschappelijk betoog van tussen 3.500 en 4.500 woorden in degelijk Nederlands of Engels opstellen. De student verwerft hierdoor verdiepte kennis op een van de hierna genoemde gebieden. Op de andere gebieden verwerft de student kennis door de voorbereiding en het volgen van de hoorcolleges.
2. De student kent en begrijpt de invloed van het publiekrecht op de verduurzaming van gebouwen.
3. De student kent de inhoud van verduurzaming, haar politieke betekenis en economische obstakels voor de verduurzaming van gebouwen.
4. De student weet hoe het algemene goederenrecht, het VvE-recht en het huurrecht obstakels opwerpen voor verduurzaming en haar financiering en of en, zo ja, hoe deze obstakels omzeild kunnen worden.
5. De student begrijpt hoe de samenwerking tussen burgers voor de verduurzaming van een groot aantal gebouwen organisatorisch vorm kan worden gegeven.
6. De student weet hoe de grondboekhouding en vastgoedtransacties tot nu toe zijn gedigitaliseerd en hoe de digitalisering het Kadaster en het notariaat heeft beïnvloed.
7. De student begrijpt procedures en financieringsmodellen voor de aankoop van vastgoed in het buitenland aan de hand van de verschillende systemen van verwerving en financiering van vastgoed en van vastgoedregistratie.
8. De student begrijpt een in het Engels opgestelde koopovereenkomst voor de aankoop van vastgoed.
Omschrijving Het vastgoedrecht vervult een belangrijke rol in de maatschappij. Grond is letterlijk de basis waarop wij wonen en werken. Gebouwen en woningen bieden bescherming en onderdak. Maar wonen en werken in gebouwen en woningen trekken ook een wissel op het milieu. Een derde van de uitstoot van broeikasgassen wordt in Nederland veroorzaakt door gebouwen. Dit gegeven maakt een verduurzaming van gebouwen noodzakelijk. In dit vak wordt op masterniveau uiteengezet hoe het (private en publieke) vastgoedrecht zich tot de verduurzaming verhoudt, hoe obstakels tot de verduurzaming kunnen worden opgeheven en hoe het vennootschapsrecht kan worden gebruikt om samenwerkingsverbanden voor verduurzaming vorm te geven. Tegelijkertijd worden de werkzaamheden van het Kadaster en het notariaat gedigitaliseerd. In dit vak wordt ook aandacht besteed aan hoe de digitalisering het werken en wonen in gebouwen en de grondboekhouding en vastgoedtransacties verandert. Voor elk gebouwd object bestaat een eigen dossier en grootschalige dataverzameling brengt in kaart hoe wij wonen en werken en hoe duurzaam woningen en gebouwen zijn. Deze twee onderdelen houden verband met het speerpunt ‘Herijking’ in het onderzoek. Verder zijn er steeds meer grensoverschrijdende vastgoedtransacties. Nederlanders kopen vastgoed in het buitenland of buitenlanders kopen vastgoed in Nederland. In dit vak worden de hierbij optredende aandachtspunten belicht. Dit vak vormt ook een bijdrage aan de onderzoeksvaardigheden van de studenten omdat zij afsluitend een paper dienen te schrijven over een onderwerp dat verband houdt met één van de colleges.
Uren per week
Onderwijsvorm hoorcollege, praktisch vak
(7x2 hc/practicum)
Toetsvorm paper(s)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. B. Hoops, LLM.
Docent(en) Gastdocent(en) ,prof. mr. dr. B. Hoops, LLM. ,mr. J.J. Karens
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
De op nestor aangegeven literatuur.
Entreevoorwaarden Voltooide juridische bacheloropleiding en het vak 'Registergoederenrecht' of gelijkwaardige vakken over het vastgoedrecht.
Opmerkingen Alleen het college over grensoverschrijdende vastgoedtransacties wordt in het Engels verzorgd.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster Notarieel Recht 4 semester I a verplicht
Ma Notarieel Recht 4 semester I a verplicht