Civiele Rechtspleging

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGMPR10206
Vaknaam Civiele Rechtspleging
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II b (Blok 4)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Civiele Rechtspleging
Leerdoelen Dit vak bouwt voort op de kennis opgedaan bij het vak Burgerlijk Procesrecht in de bachelorfase. Het beoogt de kennis en het inzicht van studenten te verdiepen door een aantal bijzondere onderwerpen van burgerlijk procesrecht nader te behandelen. Hierbij wordt jaarlijks gekozen voor onderwerpen die vanwege hun actualiteit aandacht behoeven. Een aanzienlijk deel van het vak ziet op uiteenlopende facetten van het bewijsrecht (bewijslastverdeling, bewijsmiddelen en opvallende trends in rechtspraak en wetgeving). Daarnaast worden diverse andere praktisch relevante en actuele thema’s behandeld, zoals bijvoorbeeld: ADR, voorlopige voorzieningen met inbegrip van bewarende maatregelen, beslag- en executierecht, dwangsom en de digitalisering van het civiele proces.
Na deze cursus moeten studenten in staat zijn de voor deze onderwerpen relevante regels te kunnen vinden, deze toepassen alsmede vragen daarover schriftelijk te beantwoorden. Ze moeten kennis en begrip gekregen hebben van belangrijke procesrechtelijke onderwerpen, van de verhouding van het burgerlijk procesrecht tot het materiële privaatrecht en van enkele actuele ontwikkelingen in het civiele procesrecht.
Omschrijving De actualiteit en het groeiend praktisch belang van de procesrechtelijke dimensie van het recht, dwingen om aandacht te besteden aan de volgende onderwerpen.
- Bewijsrecht: het bewijsrecht geeft regels voor de vaststelling van feiten op grond waarvan de rechter moet beslissen. De juiste verhouding tussen de feitelijke en juridische grondslag van een in het privaatrecht wortelende aanspraak raakt de kern van het civiele geding, speelt een cruciale rol in de verwezenlijking van materieelrechtelijke aanspraken en is van groot belang voor het vertrouwen van het publiek in de rechtspraak. Via het proces stroomt de werkelijke wereld door middel van de regels van het bewijs het recht binnen.
- De tendens om door middel van voorlopige en bewarende maatregelen het executierisico te beperken en een tijdelijk noodverband te leggen neemt steeds grotere vormen aan. Het is snel recht, maar tijdelijk en onzeker.
- De dwangsomveroordeling is het instrument om tegemoet te komen aan de wens om het executierecht zo in te richten dat degene die in het gelijk gesteld is, krijgt waar hij recht op heeft. Daardoor is het recht in staat het toenemende aantal verplichtingen anders dan het betalen van een geldsom af te dwingen.
- De digitalisering van de civiele rechtspraak verloopt moeizaam, maar zal vroeger of later haar beslag krijgen -reden genoeg om aan dit praktische aspect aandacht te besteden.
- Als laatste wordt aandacht besteed aan de geschilafhandeling buiten de overheidsrechter om als uiting van de trend tot zelfregulering, partijautonomie en de wens om de gang naar de rechter te vermijden.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(14x2 uur hoorcolleges (gedurende het blok))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal indien mogelijk)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. P. Koerts
Docent(en) mr. P. Koerts ,prof. mr. A.I.M. van Mierlo
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Digitale klapper (via Nestor) 'Burgerlijk Procesrecht 2 cursus 2019-2020', RUG 2019 met daarin een opgave van de te bestuderen rechtspraak en tijdschriftartikelen.
Naar keuze: 'Verzameling Nederlandse Wetgeving' Sdu (Blauwe VNW) of Kluwer Collegebundel 2019-2020 ca. €  40,00
Nader op te geven stof via Nestor
'Pitlo 7 - Bewijs' (serie: Pitlo Het Nederlands burgerlijk recht, deel 7), Deventer: Kluwer 2014 H.B. Krans & G.R. Rutgers 9789013104172 ca. €  35,00
Tijdens de colleges behandelde stof
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2019 het vak Burgerlijk Procesrecht 2 met vakcode RGMPR00106 hebben afgelegd.
  • Geadviseerd: Burgerlijk Procesrecht.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster (Togamaster) Nederlands Recht  (Duale Master - Togamaster Nederlands Recht, specialisatie Privaatrecht) - semester II b verplicht
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Verplichte onderdelen) 4 semester II b verplicht
Open Colleges 1 semester II b keuze