Bijzondere Overeenkomsten

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGMPR03506
Vaknaam Bijzondere Overeenkomsten
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
(Blok 1. Dit vak wordt standaard gegeven in blok 1 en herhaald in blok 4 (instroom februari))
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Bijzondere Overeenkomsten
Leerdoelen Na afronding van dit vak kunt u:
-de algemene verbintenisrechtelijke leerstukken uit Boek 6 Burgerlijk Wetboek en de specifieke contractenrechtelijke regels uit Boek 7 Burgerlijk Wetboek toepassen in een concrete casus om te bepalen welke rechten en verplichtingen voor partijen voortvloeien uit de overeenkomst;
-in een concreet geval bepalen welke regels samenlopen en met deze samenloop omgaan;
-in een concreet geval de geldigheid van een rechtshandeling en de aan een eventuele nietigheid te verbinden gevolgen bepalen;
-aangeven hoe het Europese recht doorwerkt in het consumenten(koop)recht en het leerstuk van de nietigheid;
-kritisch reflecteren op de behandelde rechtspraak van de Hoge Raad en van het Hof van Justitie van de Europese Unie.
Omschrijving Verbintenissenrecht c.s. biedt een verdieping in de systematiek en werking van het verbintenissenrecht aan de hand van twee samenhangende thema's: bijzondere overeenkomsten en algemene leerstukken.
Voortbouwend op de kennis die op bachelorniveau is verworven, wordt ingegaan op een aantal belangrijke overeenkomsten, zoals koop, opdracht en vaststelling. Gekeken wordt naar de inhoud van deze in boek 7 geregelde contracten in samenhang met het algemene rechtshandelingen- en overeenkomstenrecht in de Boeken 3 en 6 BW. Voorts wordt ingegaan op de Europese achtergrond van een aantal van deze contracten (bijvoorbeeld koop op afstand, consumentenkoop). Verder wordt een aantal algemene leerstukken aan de orde gesteld: samenloop, nietigheid en verjaring. Gelden bijvoorbeeld naast de bijzondere regels over koop op afstand, onverkort de algemene regels over (koop)overeenkomsten (een vraag van samenloop)? Kan een contract dat dwingend recht van Boek 7 schendt deels geldig zijn of zelfs worden geconverteerd in een volledig geldig contract (vragen van nietigheid)? Hoe lang kunnen rechten worden uitgeoefend (een vraag van verjaring)? Uiteraard komt niet alleen de regelgeving aan de orde, maar ook hoe in rechtspraak en rechtspraktijk met deze problemen wordt omgegaan.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(Blok 1: 10x2 uur hoorcolleges, herhaling in blok 4 in de vorm van videocolleges en vraag en antwoord per mail)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal indien mogelijk)
(Blok 1: tentamen en hertentamen, blok 4: extra hertentamen.)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. C.M.D.S. Pavillon
Docent(en) prof. mr. dr. H.E. Boschma ,prof. mr. dr. C.M.D.S. Pavillon ,mr. L.B.A. Tigelaar ,prof. mr. dr. A.J. Verheij
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Wordt nader bekend gemaakt. Zie Studentportal (Nestor)
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Burgerlijk Recht 2 geadviseerd
  • Burgerlijk Recht 3 geadviseerd.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2019 het vak Verbintenisrecht C.S. met vakcode RGMPR01306 hebben afgelegd.
Opmerkingen Dit vak wordt live gegeven in blok 1 en extra aangeboden via online colleges met 1 responsiecollege in blok 4. Eén (extra) tentamenkans in blok 4.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster (Togamaster) Nederlands Recht  (Duale Master - Togamaster Nederlands Recht, specialisatie Privaatrecht) - semester I a verplicht
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Verplichte onderdelen) 4 semester I a verplicht
Ma Notarieel Recht 4 semester I a a. (OV)1-4
Open Colleges 1 semester I a keuze