Internationaal Privaatrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMPR00506
Vaknaam Internationaal Privaatrecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
(Blok 2. Dit vak wordt standaard gegeven in blok 2 en herhaald in blok 3 (instroom februari))
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Internationaal Privaatrecht
Leerdoelen Het vak beoogt studenten een algemene inleiding in het Nederlandse Internationaal Privaatrecht te verschaffen. Na afronding van het vak hebben studenten kennis van en inzicht in de geschiedenis, de algemene leerstukken en de werking van het internationaal privaatrecht. Bovendien kunnen zij in grensoverschrijdende casusposities de bevoegdheid van de Nederlandse rechter, het door deze toe te passen recht alsmede de mogelijkheden van erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen in Nederland beoordelen.
Omschrijving In internationale gevallen is het niet altijd vanzelfsprekend dat het Nederlandse recht van toepassing is of dat de Nederlandse rechter bevoegd is over een geschil te oordelen. Over de vraag wanneer dit wel en wanneer dit niet het geval is, beslissen regels van internationaal privaatrecht (IPR). IPR kan worden omschreven als nationaal recht dat erop is gericht problemen die voortvloeien uit de samenloop van nationale rechtstelsels bij internationale privaatrechtelijke rechtsverhoudingen te reguleren.
Het omvat regels inzake de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter (internationaal jurisdictierecht), inzake de vraag naar het toepasselijke recht (conflicten- of verwijzingsrecht) en regels inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen (internationaal executierecht). Steeds vaker ook komen deze regels in geharmoniseerde vorm in verordeningen vanuit Brussel tot ons. Door de groei van het internationale rechtsverkeer wordt de Nederlandse jurist (rechter, notaris, advocaat etc.) steeds vaker geconfronteerd met vragen van internationaal privaatrecht. Een gedegen kennis van dit vakgebied is dan ook van belang.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(Blok 2: 14x2 uur hoorcolleges (gedurende het blok), herhaling in blok 3 in de vorm van videocolleges en 1 responsiecollege)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. M.H. ten Wolde
Docent(en) mr. J.G. Knot ,prof. mr. dr. M.H. ten Wolde
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Wordt tijdens het college opgegeven
Zie ook Studentportal (Nestor)
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opmerkingen Dit vak wordt live gegeven in blok 2 en extra aangeboden via online colleges en 1 responsiecollege in blok 3 (één tentamenkans, gelijk met hertentamen in blok 3).
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster (Togamaster) Nederlands Recht  (Duale Master - Togamaster Nederlands Recht, specialisatie Privaatrecht) - semester I b verplicht
Duale Master - Praktijkmaster Notarieel Recht 4 semester I b verplicht
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Verplichte onderdelen) 4 semester I b verplicht
Ma Notarieel Recht 4 semester I b verplicht
Open Colleges 1 semester I b keuze