Ondernemingsrecht 2

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGMHA02006
Vaknaam Ondernemingsrecht 2
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II b (Blok 4)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Ondernemingsrecht 2 (Beurs-NV, Financieel- en Effectenrecht)
Leerdoelen In het vak Ondernemingsrecht 2 wordt de kennis betreffende met name beursvennootschappen die is opgedaan bij het vak Ondernemingsrecht 1 verdiept. Centraal daarbij staat de analyse en toepassing van een aantal regelingen op het terrein van het vennootschapsrecht en het financieel recht waarmee is beoogd een evenwicht te creëren tussen de belangen van o.a. aandeelhouders, bestuurders, werknemers en schuldeisers. In dit kader wordt aandacht besteed aan onder meer de volgende onderwerpen: corporate governance, toezicht op financiële markten, openbare biedingen en verantwoording, conflicten in de onderneming, de positie van minderheidsaandeelhouders en werknemersmedezeggenschap. Bij deze onderwerpen komen de Europeesrechtelijke invloeden uitgebreid aan de orde. Na afronding van het vak Ondernemingsrecht 2 heeft u specialistische kennis en grondig inzicht verworven in het geldende recht (vennootschapsrecht en financieel recht) betreffende beursvennootschappen. Daarnaast beschikt u over het vermogen zelfstandig de voor de oplossing van een complex vraagstuk op dit terrein relevante feiten, wetgeving, jurisprudentie en rechtswetenschappelijke literatuur te verzamelen, te beoordelen en toe te passen om een juridisch gefundeerd oordeel te geven.
Omschrijving Centraal staat de analyse en toepassing van een aantal regelingen waarmee is beoogd een evenwicht te creëren tussen de belangen van de aandeelhouders, werknemers en schuldeisers enerzijds en de belangen van het bestuur van de vennootschap anderzijds. In dit kader wordt aandacht besteed aan verschillende regels van effectenrechten vennootschapsrecht. Aan de orde komen onder meer: corporate governance en aandeelhoudersactivisme, structuurvennootschappen, regels omtrent toezicht op financiële markten, effectenverkeer, openbare biedingen, conflicten in de onderneming, de positie van minderheidsaandeelhouders en medezeggenschap van werknemers.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(14x2 uur hoorcolleges (gedurende het blok))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal indien mogelijk)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. M.Y. Nethe
Docent(en) prof. dr. J.P. Franx ,mr. dr. M.Y. Nethe ,prof. mr. dr. J.N. Schutte-Veenstra ,prof. mr. J.H.M. Willems
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Aanbevolen: uitspraken ondernemingsrecht, met annotaties, Kluwer, laatste druk. S.M. Bartman en J.B. Wezeman
Aanbevolen: Van de BV en de NV, Deventer: Gouda Quint, laatste druk P. van Schilfgaarde, J.W. Winter
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Geadviseerd: Ondernemingsrecht 1.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster (Togamaster) Nederlands Recht  (Duale Master - Togamaster Nederlands Recht specialisatie Ondernemingsrecht) - semester II b c. (OC) 4-5
Duale Master - Praktijkmaster Nederlands Recht, Ondernemingsrechtelijke variant 1 semester II b verplicht
Ma Nederlands Recht - specialisatie Ondernemingsrecht  (Verplichte Onderdelen) 4 semester II b verplicht
Open Colleges 1 semester II b keuze