Seminaar Auteursrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMHA00906
Vaknaam Seminaar Auteursrecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II (Blok 3 en 4)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Seminaar Auteursrecht
Leerdoelen Het verwerven van een grondige kennis van en grondig inzicht in (actuele) vraagstukken van auteursrecht. De deelnemers dienen na afloop van het vak in staat te zijn om zelfstandig de voor de oplossing van een complex vraagstuk op het terrein van het auteursrecht relevante feiten, wetgeving, jurisprudentie en literatuur te verzamelen, deze te beoordelen en toe te passen. Daarnaast beoogt het vak een bijdrage te leveren aan het vermogen van de deelnemers om op begrijpelijke wijze een pleidooi en/of een voordracht te houden over een complex auteursrechtelijk onderwerp.
Omschrijving Het auteursrecht kan worden omschreven als een tijdelijk monopolie van de maker van een 'werk' op de exploitatie van dat werk. Het auteursrecht wordt geregeld in de Auteurswet. In onze huidige informatiemaatschappij groeit het belang van het auteursrecht gestaag. Geschat wordt dat in Nederland met de productie en exploitatie van auteursrechtelijk beschermd werk meer dan dertig miljard euro gemoeid is. Dat is ongeveer 6 % van het nationaal inkomen. Men dient zich goed te realiseren dat met betrekking tot allerlei dagelijkse gebeurtenissen auteursrechten in het spel zijn. Ter illustratie: mag men op een website een hyperlink plaatsen die naar auteursrechtelijk beschermd werk linkt op een andere website? Mag een winkelier in zijn winkel via de radio muziek ten gehore brengen? Mag van de Stopera een foto worden genomen? Mogen studenten studieboeken fotokopiëren? Mag van een computerprogramma een back-up worden gemaakt? Mag een werk van beeldende kunst worden nagetekend? Mag de Tripp Trapp-stoel van Stokke worden nagemaakt? Mag op een schoolfeest muziek ten gehore gebracht worden? Mag auteursrechtelijk beschermd werk op internet worden geplaatst? De opzet van dit seminaar is studenten, aan de hand van actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen vertrouwd te maken met het auteursrecht. Bij aanvang van het seminaar zal een aantal (actuele) onderwerpen worden gekozen. De wekelijkse bijeenkomsten dienen door alle deelnemers te worden voorbereid. Het is de bedoeling de deelnemers in groepen te verdelen. De werkzaamheden van een groep kunnen bestaan uit het houden van een voordracht of een pleidooi, of het concipiëren van een advies of vonnis.
Uren per week 2
Onderwijsvorm seminaar
(7x2 uur seminaars. Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm mondeling, paper(s), presentatie(s)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. P.G.F.A. Geerts
Docent(en) prof. mr. dr. P.G.F.A. Geerts
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Eventueel actuele jurisprudentie via Studentportal (Nestor)
Auteursrecht, Kluwer, laatste druk (Studenteneditie toegestaan) Spoor, Verkade en Visser €  61,25
Entreevoorwaarden
  • Geadviseerd: Intellectuele Eigendom
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma IT-Recht 4 semester II a. (OV) 1-2
Ma Nederlands Recht - specialisatie Arbeidsrecht  (Seminaars Nederlands recht - geadviseerd voor Arbeidsrecht) - semester II keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Ondernemingsrecht  ((jaar 4) Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Ondernemingsrecht) - semester II keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Privaatrecht) 4 semester II keuze
Ma Seminaars Nederlands Recht - semester II keuze