Successiewet voor Notariëlen

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2022/23
Vakcode RGMFI01006
Vaknaam Successiewet voor Notariëlen
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (Blok 3)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Successiewet voor Notariëlen
Leerdoelen Doel van het vak is de student voldoende kennis van en inzicht in de juist voor de notariële praktijk belangrijke Successiewet te laten verwerven. Daarbij wordt vrij diep op de stof ingegaan. Na het volgen van dit vak dient de student in staat te zijn diverse berekeningen te maken. Ook dient de student voldoende inzicht te hebben in de samenhang tussen erfrecht, relatievermogensrecht en Successiewet. De juridisch-technische complicaties die de zogenaamde fictiebepalingen teweeg brengen zijn een illustratie van die samenhang. Kennis van het erfrecht en het relatievermogensrecht wordt aanwezig verondersteld. De kernleerstukken vindt u in de vakomschrijving.
Omschrijving De Successiewet kent twee heffingen. Dit zijn de erfbelasting en de schenkbelasting. Gedurende het semester worden achtereenvolgens de grondslagen van de erf- en schenkbelasting, het tarief en de vrijstellingen, de waardering van de verkrijging, de algemeen nut beogende instelling en het afgezonderd particulier vermogen, de bedrijfsopvolgingsregeling en de toepassing van de diverse fictiebepalingen besproken.

Werkwijze:
Het vak wordt gedoceerd door middel van hoorcolleges. In deze colleges wordt ingegaan op de meer ingewikkelde onderdelen van de stof. De student wordt geacht voorafgaand aan de hoorcolleges de basiskennis steeds via zelfstudie te verwerven. In de hoorcolleges wordt de samenhang tussen de diverse bepalingen van de Successiewet verduidelijkt, en komt tevens een aantal bijzondere problemen wat uitgebreider aan de orde. In een aantal activerende colleges wordt met concrete vraagstukken gewerkt, waarbij van de student voldoende voorbereiding en een eigen inbreng worden verwacht. De student wordt geacht naast de hoorcolleges zelfstandig de voorgeschreven literatuur te bestuderen. Via de aan het vak verbonden Studentportal (Nestor) wordt ondersteunend materiaal zoals voorbeeldberekeningen, behandelde jurisprudentie en toelichtende teksten aangeboden.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(14x2 uur hoorcolleges (gedurende het blok))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. F.M.M.P. van de Venne
Docent(en) mr. F.M.M.P. van de Venne
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Wegwijs in de Successiewet, Sdu (laatste druk) Prof. dr. F. Sonneveldt 9789012402743 ca. €  62,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster Notarieel Recht 4 semester II a verplicht
Ma Notarieel Recht 4 semester II a verplicht
Open Colleges 1 semester II a keuze