Inleiding Criminologie

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGMCR01106
Vaknaam Inleiding Criminologie
Niveau(s) bachelor, master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
(Blok 1. Dit vak wordt standaard gegeven in blok 1 en herhaald in blok 4 (instroom februari))
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Inleiding Criminologie
Leerdoelen Dit vak geeft studenten grondig inzicht in de maatschappelijke invloeden op criminaliteitsvraagstukken en in de ontwikkelingen en grenzen van hieraan verbonden strafrechtelijke reacties. Studenten raken vertrouwd met de verschillende kernthema’s van de criminologie. Meer concreet verwerft de student kennis en inzicht met betrekking tot het criminologisch begrippenkader, de empirie van criminaliteit en criminaliteitsbeheersing, de meerwaarde van de criminologie boven monodisciplinaire benaderingen en de beleidsimplicaties van criminologisch onderzoek. Daarnaast leren studenten uitkomsten van criminologisch onderzoek kritisch te beoordelen en criminologische theorieën toe te passen op concrete casus. Het kunnen beoordelen van complexe maatschappelijk relevante vraagstukken op het gebied van criminaliteit en deze kritisch te analyseren staat hierbij centraal.
Omschrijving Het bieden van een eerste kennismaking met de verschillende velden en thema's waar de criminologie zich mee bezig houdt. Na het volgen van het vak is de student in staat de volgende velden en onderwerpen binnen de criminologie te benoemen en te beschrijven, mede aan de hand van actuele ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en criminaliteitsbestrijding:
  • Strafrechtelijke en criminologische vragen: normatief en empirisch denken
  • Criminologie, politiek en beleid
  • Het domein van de criminologie
  • Aard en omvang van criminaliteit
  • Beeldvorming rond criminaliteit
  • Verklaringen voor criminaliteit
  • Slachtofferproblematiek
  • Reacties op criminaliteit
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(Blok 1: 14x2 uur hoorcolleges (gedurende het blok), herhaling in blok 4 in de vorm van videocolleges en 1 responsiecollege)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal indien mogelijk)
(Blok 1: tentamen en hertentamen, blok 4: extra hertentamen (aparte inschrijving))
Vaksoort m4-niveau, juridisch
Coördinator dr. M. Althoff
Docent(en) dr. M. Althoff
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Klapper Inleiding Criminologie (verkrijgbaar bij de klapperwinkel)
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding.
Opmerkingen Dit vak wordt live gegeven in blok 1 en extra aangeboden via online colleges met 1 responsiecollege in blok 4. Eén (extra) tentamenkans in blok 4.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster (Togamaster) Nederlands Recht  (Duale Master - Togamaster Nederlands Recht specialisatie Strafrecht) - semester I a c. (OC) 4-6
Ma Nederlands Recht - specialisatie Strafrecht  ( Verplichte onderdelen) 4 semester I a a. (verplicht) en d.
Ma Nederlands recht - specialisatie Strafrecht (crim. variant) EXTRA-CURRICULAIR  ( Verplichte Onderdelen Strafrecht) 4 semester I a a. (verplicht)
Open Colleges 1 semester I a keuze