Seminaar Criminalit. en Rechtshandhaving

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMCR00706
Vaknaam Seminaar Criminalit. en Rechtshandhaving
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II (Blok 3 en 4)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Seminaar Criminaliteit en Rechtshandhaving (Strafrechtelijke en Buitenstrafrechtelijke Aanpak van Criminaliteit)
Leerdoelen Het seminaar beoogt om studenten te leren de in een eerdere fase van de studie opgedane kennis toe te passen op een actueel criminaliteitsprobleem. Voorbeelden van dergelijke problemen zijn het gebruik van en de handel in cannabis; legalisering van exploitatie van prostitutie; geweld in het (semi-)publieke domein. Daarnaast wordt beoogd specifieke vaardigheden (o.a. analytische vaardigheden, onderzoeksvaardigheden, mondelinge presentatie, schrijfvaardigheid) verder te ontwikkelen.
Omschrijving In het seminaar zullen studenten met behulp van inzichten uit de criminologie zoeken naar een oplossing voor kwesties die spelen op het terrein van criminaliteits- en veiligheidsbeleid. In overleg met de docent kunnen studenten kiezen voor een actueel onderwerp dat – voor zover mogelijk – zowel vanuit juridisch als sociaal-wetenschappelijk oogpunt interessant is.

Bij het toepassen van kennis en vaardigheden gaat het om een beschrijving en verklaring van het te onderzoeken probleem en om een keuze voor effectieve en verantwoorde aanpak. Dat vereist een zorgvuldige afweging van de belangen van criminaliteitsbestrijding en rechtsbescherming van de burger.
Aan de orde komen:
  • Beschrijvende vragen naar aard, omvang en ontwikkeling en spreiding van het verschijnsel; en de werkwijzen en achtergronden van daders en slachtoffers.
  • Verklarende vragen naar het waarom, gebaseerd op kennis van criminologische theorieën.
  • Ontwerpvragen met betrekking tot de aanpak van het probleem.
  • Toetsing van maatregelen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid (Kan het?); toelaatbaarheid (Mag het?); en effectiviteit (Werkt het?).

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, wordt een kleinschalig onderzoek gedaan.
Uren per week 2
Onderwijsvorm seminaar
(7x2 uur seminaars (verspreid over het semester). Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm opdracht(en)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator dr. M. Althoff
Docent(en) dr. M. Althoff
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Klapper Criminaliteit en rechtshandhaving (verkrijgbaar bij de klapperwinkel)
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Om het seminaar Criminaliteit en rechtshandhaving inhoudelijk te kunnen volgen, is een ingangseis het vak Inleiding Criminologie (met een voldoende) te hebben gehaald.
  • Dit vak maakt ook deel uit van het extra-curriculaire Criminologische masterprogramma Criminaliteit en Veiligheid
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-07 het Seminaar Criminologie 4 hebben gehaald.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Nederlands Recht - specialisatie Strafrecht  ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Strafrecht) 4 semester II keuze
Ma Nederlands recht - specialisatie Strafrecht (crim. variant) EXTRA-CURRICULAIR  (extra curriculair criminologisch programma “Criminaliteit en Veiligheid“) 4 semester II a (OV) 1-2
Ma Seminaars Nederlands Recht - semester II keuze