Publiekrecht en duurzaamheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGMBE02506
Vaknaam Publiekrecht en duurzaamheid
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (Blok 3)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Publiekrecht en duurzaamheid
Leerdoelen Dit verdiepende vak beoogt studenten grondig inzicht te bieden en specialistische kennis te laten verwerven ten aanzien van actuele deelonderwerpen op het terrein van het omgevingsrecht in het licht van het streven te komen tot een duurzame samenleving. Welke juridische instrumenten worden (door de overheid) ingezet om duurzaamheid na te streven? Welke nieuwe instrumenten zijn nodig? Beoogd wordt de studenten kritisch te laten reflecteren op bestaande juridische arrangementen en maatschappelijke problemen op het terrein van de duurzaamheid, ook in internationaal perspectief. Daarbij bestaat bijzondere aandacht voor de integrale benadering in het omgevingsrecht en dus ook voor de ontwikkeling van de Omgevingswet, welke wet instrumenten biedt met het oog op duurzame ontwikkeling en waarin de samenhang tussen rechtsgebieden tot uitdrukking komt. Na afronding van het vak hebben studenten geleerd zelfstandig specialistische kennis te verwerven en zijn zowel mondelinge als schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden geoefend, alsmede de vaardigheid om een (onderzoeks)vraag te stellen en te beantwoorden.
Omschrijving Op welke wijze gebruiken wij het (omgevings)recht om te komen tot een duurzame samenleving? Elk jaar verschillen de in de colleges te behandelen actuele onderwerpen, maar steeds staat de samenhang tussen de rechtsgebieden van het omgevingsrecht centraal in relatie tot de wens te komen tot een duurzame samenleving. In de colleges wordt van studenten nadrukkelijk een actieve bijdrage verlangd in de vorm van een presentatie, een referaat en een bijdrage aan de discussie over de actuele onderwerpen.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege, presentatie
(7x2 hoorcollege (inclusief presentaties van studenten). Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm paper, schriftelijk of mondeling, afhankelijk van het aantal deelnemers
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. K.J. de Graaf
Docent(en) prof. dr. ir. A.G. Bregman ,prof. mr. dr. K.J. de Graaf ,mr. dr. H.D. Tolsma ,prof. mr. dr. G.A. van der Veen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Elektronisch beschikbaar: klapper(s) Publiekrecht en duurzaamheid
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2015 het vak Omgevingsrecht 2 hebben afgelegd.
Opmerkingen Het cijfer voor het vak wordt bepaald door zowel het paper (50%) als het schriftelijke tentamen (essayvragen)
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Recht en Bestuur, afst.ri. Juridische Bestuurskunde 4 semester II a (v)OR 2/3
Open Colleges 1 semester II a keuze