Seminaar Wetgeving

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMBE00906
Vaknaam Seminaar Wetgeving
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II (Blok 3 en 4)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Seminaar Wetgeving
Leerdoelen Na het met succes afronden van het seminaar Wetgeving kan de student een regeling formuleren die het hoofd biedt aan een maatschappelijk probleem. Daartoe kan de student:
  • op basis van eigen onderzoek beredeneren waarom een zelfgekozen maatschappelijk probleem zich er voor leent door wetgeving (gedeeltelijk) opgelost te worden;
  • in samenspraak met collega-studenten een bijbehorende regeling ontwerpen, creëren en beargumenteren;
  • een door anderen opgesteld ontwerp voor een regeling beoordelen op rechtmatigheid en conformiteit aan (andere) eisen die gesteld worden aan wetgeving.
Dit leidt tot meer inzicht in de systematiek van het geldende recht en de werking van de publieke sector.
Omschrijving In de rechtenstudie gaat traditioneel veel aandacht uit naar het toepassen van juridische regels. Aan de totstandkoming van die regels wordt doorgaans minder aandacht besteed. Dat is een gemis, omdat de realisatie van de met het recht te dienen doelstellingen minstens even afhankelijk is van de formulering van normen als van de toepassing ervan. Het seminaar Wetgeving komt aan dit gemis tegemoet. Het doel van het seminaar is het ontwikkelen van vaardigheid in het uitdenken en opstellen van regelingen. Daarbij gaat het om het zorgvuldig analyseren van problemen, een creatieve aanpak bij het zoeken naar (juridisch juiste) oplossingen en een heldere en overtuigende wijze van formuleren. Bovendien biedt het seminaar Wetgeving inzicht in de plaats en betekenis van wetgeving in onze samenleving.
Om dit te bereiken wordt het wetgevingsproces nagespeeld. In diverse bijeenkomsten wordt groepsgewijs gewerkt aan de totstandkoming van een regeling ter bestrijding van een maatschappelijk probleem van publiekrechtelijke aard. Tijdens de bijeenkomsten worden richtinggevende uitspraken gedaan over de te volgen koers bij het reguleren van het probleem. Het eindresultaat van dit onderdeel is het opstellen van een wetsvoorstel. Iedere groep wordt vervolgens belast met het schrijven van een kritisch wetgevingsrapport over één van de andere opgestelde voorstellen. Ter afsluiting van het seminaar wordt de politieke arena waarin het voorstel thuishoort, gesimuleerd.
Uren per week 2
Onderwijsvorm seminaar
(7x2 uur seminaars in weken 1, 2, 4, 6, 9, 13, 14. Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm paper(s), referaat/referaten
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. M. Nap
Docent(en) prof. mr. dr. S.A.J. Munneke ,mr. M. Nap
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Wordt nader bekendgemaakt
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Nederlands Recht - specialisatie Staats- en Bestuursrecht  ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Staats- en Bestuursrecht) 4 semester II keuze
Ma Recht en Bestuur, afst.ri. Juridische Bestuurskunde 4 semester II (v)/b Instr feb
Ma Seminaars Nederlands Recht - semester II keuze