Strafrecht 3

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGBSR00010
Vaknaam Strafrecht 3
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (blok 3)
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Strafrecht 3
Leerdoelen Kennis, inzicht, attitude en vaardigheden.

In aansluiting op het vak Strafrecht 1 wordt de studie van het strafprocesrecht voortgezet.
Aan het eind van de cursus worden de studenten geacht niet alleen grondige kennis en inzicht te hebben verworven in de systematiek van het strafprocesrecht en in de belangrijkste strafprocesrechtelijke leerstukken en thema's met betrekking tot het strafrechtelijke onderzoek in eerste aanleg, maar worden ze tevens geacht de verworven kennis en het verworven inzicht te kunnen toepassen. Zij dienen daartoe (theoretische) vragen over relevante en actuele strafprocesrechtelijke onderwerpen en thema's te kunnen beantwoorden en daarbij blijk te geven van hun inzicht in de systematiek van het strafprocesrecht (dwarsverbanden, fundamentele beginselen, etc.). Daarnaast dienen zij juridische kwesties en problemen (in de vorm van casus) op een gestructureerde wijze te kunnen oplossen.
Naast grondige kennis en inzicht vormen dus ook het ontwikkelen van een juiste attitude (creativiteit, nauwgezetheid) en het ontwikkelen van relevante vaardigheden (structuur aanbrengen in het oplossen van juridische problemen bij het toepassen van de theorie op de praktijk) belangrijke doelstellingen.
Omschrijving In dit vak wordt - mede aan de hand van de verplichte literatuur - aandacht besteed aan de rechtsontwikkeling met betrekking tot het strafprocesrecht en in het bijzonder aan de relevante wetgeving en jurisprudentie op zowel nationaal als bovennationaal niveau (EVRM).

Onderwerpen:

HET VOORONDERZOEK, o.a.:

- de (nationale en bovennationale) grondbeginselen van het strafprocesrecht;
- het opsporingsonderzoek;
- het verdenkingsbegrip;
- het verhoor van de verdachte;
- vrijheidbeperkende en vrijheidsbenemende dwangmiddelen (aanhouding, voorarrest);

DE VERVOLGING, o.a.:

- de positie van de Rechter-Commissaris;

HET STRAFRECHTELIJKE RECHTSGEDING, o.a.:

- de tenlastelegging en dagvaarding (functie, interpretatie, geldigheid, grondslagleer);
- de berechting van de verdachte;
- het aanwezigheidsrecht van de verdachte;
- de rechten en de positie van het slachtoffer in het strafproces
- het bewijsrecht (het wettelijk stelsel, getuigenbewijs, ondervragingsrecht, bijzondere bewijskwesties, bewijsmotivering;)
- het vonnis (beslissings- en motiveringsregels)
- bijzondere motiveringskwesties;
- de sanctionering van vormverzuimen en andere onregelmatigheden in het strafproces;

- nieuwe ontwikkelingen op wetgevingsgebied.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(14x2 uur hoorcolleges + 7x2 uur werkgroepen (gedurende het blok))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(Bonus: in de vorm van opdrachten.)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. L.J.J. Peters
Docent(en) prof. mr. dr. K.K. Lindenberg
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Het materiële strafrecht, 16e druk, 2021 Lindenberg/Wolswijk
Houdt Studentportal (Nestor) in de gaten voor literatuur, documenten en evt handouts college
Jurisprudentie strafrecht, Ars Aequi, laatste druk 9789069167527 ca. €  20,00
Klapper Strafrecht III (online op Nestor)
Ons Strafrecht: Strafprocesrecht (deel 2), 14e druk Keulen/Knigge ca. €  55,00
Wettenbundel ca. €  50,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
  • Geadviseerd: Strafrecht 1
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 3 semester II a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Int & Europees Recht 2 semester II a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 3 semester II a verplicht
Open Colleges 1 semester II a keuze
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Nederlands Recht 1 semester II a (v)
Verkorte bachelor Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Intern. en Europees Recht 1 semester II a verplicht