e-Thiek

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGBRI00805
Vaknaam e-Thiek
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (blok 2)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam e-Thiek
Leerdoelen
  • Kennis hebben van verschillende mogelijke concepten van `recht’
  • Kritisch leren nadenken over de verhouding tussen recht, moraal en politiek
  • Kritisch leren nadenken over processen van juridische oordeelsvorming en de mogelijke rol van IT daarin
  • Toepassen van abstracte theorieeën op concrete kwesties inzake recht en IT
Omschrijving In dit vak wordt vanuit een metajuridisch perspectief gereflecteerd op de aard van het recht als systeem, de structuur en functie van rechtsregels alsmede de vraag in hoeverre en onder welke voorwaarden (overheids)regulering geoorloofd is. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de wijze waarop juridische beslissers tot hun oordeel komen en dat oordeel motiveren, welke rol kunstmatige intelligentie daarbij kan spelen, en of kunstmatige intelligentie deze taak geheel of gedeeltelijk kan overnemen.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur hoorcolleges)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen), schriftelijk (meerkeuze)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. A.R. Mackor
Docent(en) prof. mr. dr. A.R. Mackor ,prof. mr. dr. H. Prakken
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Online artikelen (Nestor)
Recht als Raadsel, Paris, Zutphen 2012 P.C. Westerman
Syllabus Rechtsvinding
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
Opmerkingen Erratum 04-10-2018: Toetsvorm, literatuur gewijzigd.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 3 semester I b verplicht
Open Colleges 1 semester I b keuze