Telecommunicatierecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGBRI00705
Vaknaam Telecommunicatierecht
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b (blok 4)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Telecommunicatierecht
Leerdoelen Dit vak behandelt het elektronisch communicatierecht als één van de meest complexe en dynamische rechtsgebieden. Na dit vak gevolgd te hebben heeft de student grondige kennis van en inzicht in het telecommunicatierecht, en bezit de student het vermogen de relevante wetgeving, jurisprudentie en literatuur te verzamelen, te beoordelen, te analyseren en toe te passen. Hierbij worden Europeesrechtelijke, bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke vraagstukken uit dit rechtsgebied in onderling verband beoordeeld.

Gezien de snelle technologische ontwikkelingen in de steeds veranderende moderne samenleving, heeft dit vak als doel het ontwikkelen van het rechtsgevoel bij de student om zelfstandig belangrijke juridische vragen te kunnen beantwoorden waarbij maatschappelijke, economische en technische aspecten niet uit het oog verloren worden. Derhalve is er aandacht in het vak voor het ontwikkelen van het vermogen van de student om juridisch relevante feiten uit een casus te destilleren en een logische, juridisch consistente en correcte argumentatie op te bouwen.

Het vak stelt de student in staat om niet alleen het telecommunicatierecht op een systematische wijze te bestuderen en in de prakijk toe te passen, maar ook de actuele ontwikkelingen op dit rechtsgebied te volgen en kennis up-to-date te houden. Na het volgen van dit vak zal de student een weloverwogen keuze met betrekking tot zijn vervolgstudie kunnen maken en die keuze kunnen beargumenteren.
Omschrijving In dit vak komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1) Inleiding, systematiek van de Telecommunicatiewet en de relevante regelgeving van de EU, internationale en nationale ontwikkelingen, toezicht en handhaving;
2) Markttoegang, aanmerkelijke marktmacht, Radioapparatuurrichtlijn (Radio Equipment Directive), retail-regulering;
3) De toegang tot en interconnectie van elektronische communicatienetwerken, continuïteit;
4) Verdeling van frequenties, schaarse rechten (caps, minimumprijzen, reserveringen), verlenging bij schaarse rechten, object van de vergunning;
5) Universele dienst en gebruikersrechten, consumentenbelangen, netneutraliteit;
6) Vertrouwelijkheid van elektronische communicatie, beveiliging, cookies, spam, telemarketing, aftappen, dataretentie;
7) Het AT als uitvoerder en toezichthouder.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur hoorcollege.)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal indien mogelijk)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator dr. E.V. Moyakine, LLM.
Docent(en) mr. dr. A.M. Klingenberg ,dr. E.V. Moyakine, LLM. ,prof. mr. dr. H.H.B. Vedder
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Klapper
Literatuur wordt via nestor bekend gemaakt.
Entreevoorwaarden
  • This course will be taught in Dutch and is not open to exchange students.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 3 semester II b verplicht
Open Colleges - semester II b keuze