Juridische Argumentatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGBRF00305
Vaknaam Juridische Argumentatie
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (Blok 2)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Juridische Argumentatie
Leerdoelen - Basiskennis van de juridische argumentatietheorie, de formele logica en de kansrekening en hun toepassing in het recht.
- Vaardigheid in het:
. herkennen van de structuur van en zwakke plekken in juridische argumentatie;
. herkennen van typische juridische argumentatievormen;
. bekritiseren van juridische argumenten;
. bepalen van de logische geldigheid van redeneringen;
. herkennen van de logische structuur van regelgeving;
. herkennen en vermijden van statistische drogredenen bij juridisch bewijzen
Omschrijving Argumentatie is een kernactiviteit van juristen. Advocaten bepleiten hun zaak voor de rechtbank, rechters en bestuursorganen motiveren hun beslissingen en rechtswetenschappers onderbouwen hun conclusies. Recente discussies over echte of beweerde rechterlijke dwalingen laten het praktische belang zien van inzicht in deugdelijke juridische argumentatie. In deze cursus maakt de student kennis met theorieen van deugdelijke argumentatie en hun toepassing in het recht.

Het eerste deel omvat een inleiding in de argumentatietheorie. De student maakt kennis met het verschil tussen correcte en overtuigende argumentatie (logica vs. retorica) en met het logische verschil tussen deductief en weerlegbaar geldige argumentatie. Ook leert de student om de algemene structuur van argumentatie en de zwakke plekken daarvan te herkennen, en maakt de student kennis met enkele veelgebruikte juridische argumentatievormen en hun typische zwakke plekken.

Het tweede deel geeft een inleiding in de formele propositielogica. De student maakt kennis met het logische geldigheidsbegrip en leert om geldige van ongeldige redeneringen te onderscheiden en om de logische structuur van rechtsregels en juridische beslissingen te herkennen. Ook leert de student om ambigue regelgeving te herkennen.

Het laatste deel bevat een inleiding in de kansrekening en het gebruik daarvan bij juridisch bewijzen. De student leert om elementaire kansberekeningen te maken en om statistische valkuilen zoals de 'prosecutor's fallacy' te herkennen en te vermijden.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(7x2 hoorcollege en 7x2 werkgroep)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
Vaksoort b-niveau, niet-juridisch
Coördinator prof. mr. dr. H. Prakken
Docent(en) prof. mr. dr. H. Prakken
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Klapper Juridische Argumentatie Henry Prakken
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 3 semester I b a. (OV)
Open Colleges - semester I b keuze