Personen-, Familie en Erfrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGBPR00510
Vaknaam Personen-, Familie en Erfrecht
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (blok 1)
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Personen- en Familierecht en Erfrecht
Leerdoelen De student inzicht te geven in het personen- en familierecht en het erfrecht, zoals dat in de maatschappij speelt. In dit vak komen de hoofdlijnen van het personen- en familierecht aan bod en wordt uitvoerig ingegaan op het erfrecht. Naast Nederlandse regelgeving en jurisprudente gaat ook aandacht uit naar de verschillende internationale verdragsnormen die met name het personen- en familierecht beïnvloeden. Ook is er aandacht voor enkele deontologische / ethische vraagstukken. Doel is het kunnen analyseren van familierechtelijke en erfrechtelijke vraagstukken en deze met parate kennis en vaardigheden het hoofd kunnen bieden.
Omschrijving Op het personen- en familierecht in brede zin, een rechtsgebied waarmee iedereen wel eens te maken krijgt, hebben maatschappelijke ontwikkelingen veel invloed gehad. Dit blijkt bijvoorbeeld uit recente wetswijzigingen, zoals de Wet openstelling huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht, de Wet lesbisch ouderschap, diverse wetsvoorstellen en de vele jurisprudentie. In dit vak komen onder andere het afstammings- en gezagsrecht, het recht rondom het huwelijk en het geregistreerde partnerschap en het recht dat betrekking heeft op vermogensbeheer bij kwetsbare personen aan de orde.
De meeste aandacht zal in dit vak uitgaan naar het erfrecht, een belangrijk rechtsgebied met veel verschillende interessante aspecten en complexe, maar vrij moderne regelgeving. Het huidige erfrecht, als geregeld in Boek 4 BW stamt uit 2003.
Uren per week 8
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(7x6 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal indien mogelijk)
(Tentamendata)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. J.H.M. ter Haar
Docent(en) mr. dr. R.E. Brinkman ,prof. mr. dr. B. Hoops, LLM. ,mr. dr. J.H.M. ter Haar ,prof. mr. dr. L.C.A. Verstappen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Familierecht, een introductie (laatste druk, BJU) W.M. Schrama, M.V. Antokolskaia (red.)
Handboek Erfrecht (Laatste druk, Kluwer) M.J.A. van Mourik c.s.
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Notarieel Recht 2 semester I a verplicht
Open Colleges - semester I a keuze