Notariswet

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGBPR00205
Vaknaam Notariswet
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b (Blok 4)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Notariswet
Leerdoelen Na afronding van dit vak heeft u kennis van en inzicht in de functie van het notarisambt, de voor de notariële beroepsgroep geldende regelingen, de beroepsethiek, recente ontwikkelingen en de positie van het Nederlandse notariaat in internationaal perspectief. Daarnaast hebt u kennis van en inzicht in de juridische aspecten van de onderhandse en authentieke akte en van het elektronisch ondertekend document.

U bent in staat vraagstukken rondom de formele en ethische aspecten van de notariële ambtsuitoefening en rondom de onderhandse, authentieke en elektronische akte op te lossen.
Omschrijving De inhoud betreft de wettelijke regeling met betrekking tot het ambt van notaris. Centraal staat de Wet op het notarisambt en de op grond daarvan vastgestelde uitvoeringsregelingen. In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan de notariële ambtsuitoefening (denk aan: zorgplicht, onafhankelijkheid, onpartijdigheid). Daarnaast wordt aandacht besteed aan de notariële en onderhandse akte en de bijzondere bewijsrechtelijke betekenis daarvan. Tevens wordt stilgestaan bij de juridische aspecten van het elektronisch ondertekend document. Voorts komt de plaats van de notaris in ons rechtsbestel en in onze hedendaagse samenleving aan de orde. Er wordt ingegaan op recente ontwikkelingen, waaronder de voortschrijdende digitalisering en op het Latijns notariaat in internationaal perspectief.

Werkwijze: Het vak wordt gedoceerd door middel van een aantal hoorcolleges, waarin de belangrijkste aspecten van het notarisambt aan bod komen, zoals de benoemingsvereisten van de notaris, de waarneming, de geheimhoudingsplicht, het verschoningsrecht, het tuchtrecht, marktinitiatieven, de (bewijskracht van de) onderhandse en notariële akte en de juridische aspecten van het elektronisch ondertekend document.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(14x2 uur hoorcolleges)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal indien mogelijk)
(Tentamendata)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. J.H.M. ter Haar
Docent(en) mr. dr. R.E. Brinkman ,mr. dr. B. Snijder-Kuipers ,mr. dr. J.H.M. ter Haar ,prof. mr. dr. L.C.A. Verstappen ,mr. F.J. Vonck
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Compendium Burgerlijk Procesrecht, laatste druk P.A. Stein, A.S. Rueb €  50,00
De notariswet, bewerkt door Mr. B.C.M. Waaijer, laatste druk. B.C.M. Waaijer €  60,00
Zie ook Studentportal (Nestor)
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
Opmerkingen
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-10 het vak Notaris- en Registratiewet hebben gehaald.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Notarieel Recht 2 semester II b verplicht
Open Colleges 1 semester II b keuze