Internationaal Publiekrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGBIR00005
Vaknaam Internationaal Publiekrecht
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (blok 1)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Internationaal Publiekrecht
Leerdoelen Dit vak geeft een algemene, brede introductie in het internationaal publiekrecht. Het doel is studenten inzicht te geven in de belangrijkste leerstukken van het internationale recht en de wisselwerking met het nationale recht te laten zien. Het vak richt zich op het ontwikkelen van inzicht in de systematiek van het internationale recht en kennis van de belangrijkste mechanismen in het internationale recht. Enkele materiële rechtsgebieden (mede afhankelijk van de actualiteit) zullen nader uitgewerkt worden ter illustratie van de algemene leerstukken. Een belangrijk leerdoel is te laten zien hoe het internationale recht zich ontwikkelt als een reactie op de toenemende internationalisering en globalisering en als zelfstandig rechtsgebied van toenemend belang is voor de Nederlandse en Europese rechtspraktijk. Een specifiek doel is studenten inzicht te geven in het eigen karakter van het internationaal recht. Vanwege de snelle internationale ontwikkelingen zijn, anders dan in het nationale recht, de grenzen en de inhoud van het recht minder duidelijk. Dit vereist een andere, meer argumentatieve benadering van het recht.
Omschrijving Dit vak wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges, waarin de achtergrond en systematiek van het internationale recht centraal staan. Voor zover mogelijk in een grote collegezaal wordt een interactieve vorm gekozen, gebaseerd op opdrachten ter voorbereiding van het college en zonder de intentie alle leesstof te behandelen. De kernleerstukken die aan de orde zulen komen zijn de bronnen, subjecten, jurisdictie en immuniteiten, staatsaansprakelijkheid, vreedzame geschilbeslechting en het gebruik van geweld. Materiële rechtsgebieden die mogelijk aan de orde komen zijn het zelfbeschikkingsrecht, mensenrechten, internationaal strafrecht, zeerecht, economisch recht en milieurecht.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(14x2 uur hoorcolleges (gedurende het blok))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator prof. dr. M.M.T.A. Brus
Docent(en) prof. dr. M.M.T.A. Brus
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Elementair Internationaal Recht, 2021 (de drukken uit 2019 en 2017 zijn ook nog bruikbaar) Asser Press ca. €  20,00
Kern van het Internationaal Publiekrecht, 8e druk 2018 (de 7e druk is ook nog bruikbaar) of nieuwe (9e) druk indien beschikbaar in september 2021 A. Nollkaemper ca. €  65,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 3 semester I a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Jur. Bestuurskunde 3 semester I a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 3 semester I a verplicht
Open Colleges - semester I a keuze