Inleiding Sociaal Recht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2022/23
Vakcode RGBHA00005
Vaknaam Inleiding Sociaal Recht
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b (blok 4)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Inleiding Sociaal Recht
Leerdoelen Na afronding van het vak heeft u grondige kennis en inzicht verworven in:
  • de belangrijkste leerstukken uit het Nederlandse arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
  • de samenhang tussen het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
- het internationale en Europese sociaal recht.
U bent in staat de verworven kennis toe te passen op sociaalrechtelijke vraagstukken.
Omschrijving Voor velen is het verrichten van betaalde arbeid een belangrijke dagelijkse bezigheid. Meestal gebeurt dat onder toezicht van een ander, in een groter verband, dat wil zeggen in een onderneming. De vragen en complicaties die daaruit voortkomen worden in het vak Inleiding Sociaal Recht aan de orde gesteld. Voorts wordt ingegaan op de (inkomens)voorzieningen waarop een beroep kan worden gedaan ingeval van inactiviteit, zoals bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Het vak is (daarom) onderverdeeld in een deel arbeidsrecht (8 hoorcolleges over arbeidsovereenkomstenrecht en collectief arbeidsrecht) en een deel socialezekerheidsrecht (4 hoorcolleges). Voorts is er 1 college over internationaal en Europees sociaal recht met bijzondere aandacht voor grondrechten. Tijdens de colleges worden dwarsverbanden tussen beide onderdelen belicht.
Het vak Inleiding Sociaal Recht legt de basis voor latere werkzaamheden op deze rechtsgebieden in de praktijk. Veel mogelijkheden dienen zich aan: advocatuur, rechterlijke macht en bedrijfsleven. Daarnaast kan worden gedacht aan overheidsinstanties en aan werkgevers- en werknemersorganisaties.
Studenten die zich (willen) specialiseren in het arbeidsrecht en in het socialezekerheidsrecht kunnen de masterspecialisatie arbeidsrecht volgen of kunnen keuzevakken op dit terrein volgen. Het vak Inleiding Sociaal Recht biedt een goede basis voor de vakken: Arbeidsovereenkomstenrecht, Collectief arbeidsrecht, Seminaar Onderneming en Arbeid, Sociaal zekerheidsrecht, Europees arbeidsrecht en Internationaal arbeidsrecht.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(13x2 uur hoorcolleges (gedurende het blok))
Toetsvorm schriftelijk (meerkeuze)(digitaal)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator mr. G.R. Oldenhuis
Docent(en) mr. G.R. Oldenhuis ,prof. mr. dr. S.S.M. Peters ,mr. dr. C.P. Robben ,prof. dr. G.J. Vonk
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2019 (25e druk) W.H.A.C.M. Bouwens e.a., H.L. Bakels
Socialezekerheidsrecht in kort bestek, BJU 2020 Saskia Klosse en Gijsbert Vonk
Wettenbundel Arbeidsrecht: Arbeidswetgeving 2020/21, Deventer: Kluwer 2020
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 3 semester II b verplicht
Open Colleges 1 semester II b keuze