Fiscaal Comptabele Verantw.

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGBFI00405
Vaknaam Fiscaal Comptabele Verantw.
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b (blok 4)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Fiscaal Comptabele Verantwoordingen
Leerdoelen Na afloop van de cursus kan de student:
• een privé-beoordeling en een kasopstelling opstellen en aan de hand daarvan een oordeel geven over de volledigheid van het aangegeven inkomen
• de waarde in het economische verkeer berekenen van een onderneming bij overlijden van de ondernemer
• de comptabele aspecten van overlijden van de ondernemer analyseren
• Comptabele aspecten van bedrijfsopvolging analyseren
• Latente belastingen bij overlijden of bedrijfsopvolging analyseren
• Comptabele aspecten van toe- en uittreden tot een vennootschap of een BV/NV analyseren
• de gevolgen van fiscale doorschuiving verwerken in de civielrechtelijke jaarrekening en analyseren
• de student is in staat om de gevolgen van latente belastingen te analyseren in verband met onderhandelingen over de prijs van een onderneming
Omschrijving Dit vak bevat comptabele aspecten van bedrijfsopvolging voor de IB. Daarnaast wordt de privé beoordeling opgesteld ter beoordeling van de volledigheid van de aangegeven winst.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(7x4 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen)
Toetsvorm schriftelijk of mondeling, afhankelijk van het aantal deelnemers
(Tentamendata. Bonuspunten in de vorm van verdediging werkgroepopdrachten (5 punten uit 100).)
Vaksoort b-niveau, niet-juridisch
Coördinator dr. mr. J. Scholten
Docent(en) mr. dr. M.J. Boer ,dr. mr. J. Scholten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Syllabus Fiscaal Comptabele Verantwoordingen digitaal beschikbaar
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
  • Geadviseerd: Bedrijfseconomie voor Fiscalisten
Opmerkingen Het tentamen zal in principe schriftelijk worden afgelegd. Bij geringe deelname kunnen de docenten besluiten het tentamen mondeling te laten afleggen. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd. De bonusopdracht is met ingang van 2017 afgeschaft.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Fiscaal Recht 3 semester II b verplicht
Open Colleges 1 semester II b keuze