Loonheffingen

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGBFI00105
Vaknaam Loonheffingen
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (blok 1)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Loonheffingen
Leerdoelen Het verwerven van grondige kennis van de loonbelasting en de premieheffing voor de sociale verzekeringen. Na een succesvolle deelname aan dit vak, dient een student voldoende kennis te hebben van de overeenkomsten en verschillen tussen de drie heffingen: loonbelasting, volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen. Dit geldt niet alleen voor binnenlandse betrekkingen, maar ook voor grensoverschrijdende betrekkingen (belastingverdragen en de Europese Vo 883/04).
Omschrijving In het vak Loonbelasting komen de loonbelasting en de premieheffing volks- en werknemersverzekeringen aan de orde. Vrijwel alle werknemers die in Nederland in dienst zijn bij een werkgever betalen loonbelasting. Hetzelfde geldt voor mensen met een uitkering. De manier waarop het loon en daarover verschuldigde belasting worden berekend en betaald aan de fiscus is het voornaamste onderwerp van dit vak. Daarnaast is er aandacht voor de premieheffing werknemersverzekeringen. Uit deze premies wordt een groot aantal in Nederland geldende uitkeringen voor werknemers betaald.
De benodigde wetteksten voor de premieheffing volks- en werknemersverzekeringen komen óf op Studentportal (Nestor) te staan óf worden in de vorm van een syllabus aangeboden.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur hoorcolleges)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(Tentamendata)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator mr. R.P.C. Adema
Docent(en) mr. R.P.C. Adema
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Loonheffingen, 13de druk 2019, Fed fiscale studieserie, Kluwer, Deventer €  87,50
Op Studentportal (Nestor) komt een klapper met de benodigde socialezekerheidswetgeving
Pocket Belastingwetten, laatste druk
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  (minor Bedrijf en Belastingen) 3 semester I a verplicht
BSc Econometrics and Operations Research/EOR  (minor Bedrijf en Belastingen) 3 semester I a verplicht
BSc Economics and Business Economics/E&BE  (minor Bedrijf en Belastingen) 3 semester I a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Fiscaal Recht 3 semester I a verplicht
Open Colleges 1 semester I a keuze
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor bachelor Bedrijfskunde in de richting Accountancy and Controling) 1 semester I a verplicht
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor Register Belastingadviseurs) 1 semester I a verplicht
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor Hanze en Hogeschool Arnhem - opleiding Finance Tax and Advice) 1 semester I a verplicht