Rechtseconomie

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2020/21
Vakcode RGBEO00205
Vaknaam Rechtseconomie
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (blok 3)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Rechtseconomie
Leerdoelen Leerdoelen: na afloop van deze cursus kan de student
  • juridische vraagstukken ontleden met behulp van de kernbegrippen uit de rechtseconomie;
  • beredeneren welke prikkels specifieke rechtsregels uitoefenen op het gedrag van individuen en welke uitkomsten dit oplevert;
  • uitleggen hoe markten werken, wanneer overheidsregulering ervan nodig is en welke invloed die rechtsregels op markten hebben;
  • micro-economische basistechnieken toepassen.
Omschrijving In recht en regelgeving zijn de spelregels vastgelegd die in het economisch verkeer in acht moeten worden genomen. Wie zich beroepshalve wil bezig houden met het opstellen en toepassen van die spelregels zal ook de nodige kennis moeten hebben van het spel zelf. Het is daarom voor de jurist belangrijk inzicht te hebben in hoe een economie functioneert en hoe recht en regelgeving de werking van de economie in positieve dan wel negatieve zin beïnvloeden. De kernvraag van de cursus luidt: welk effect hebben rechtsregels op individuele gedragingen en op de maatschappelijke welvaart? Om deze vraag te beantwoorden, worden in het vak rechtseconomie de grondslagen en de werking van de markteconomie behandeld vanuit een micro-economische invalshoek. In de hoorcolleges wordt deze invalshoek toegelicht en in de werkcolleges wordt geoefend met de besproken methoden en begrippen. De markteconomie is in hoge mate een zelfregelend mechanisme, maar uitsluitend binnen een kader van duidelijke rechtsregels ten aanzien van met name eigendom, overeenkomst en aansprakelijkheid. Interventie op specifieke onderdelen kan dan beperkt blijven tot terreinen waar de markt in gebreke blijft. Deze interventie ligt op het gebied van: mededingingswetgeving, milieubeleid, sociale zekerheid, arbeidsmarktbeleid, inkomensverdeling, begrotingspolitiek en publieke voorzieningen. De rechtseconomie gaat vervolgens na of de gekozen vorm van ingrijpen als efficiënt kan worden gekarakteriseerd.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(7x4 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen.)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal indien mogelijk)
(Bonus; in de vorm van een paper.)
Vaksoort b-niveau, niet-juridisch
Coördinator prof. dr. S.E. Weishaar, LLM.
Docent(en) prof. dr. S.E. Weishaar, LLM.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Recht en efficientie, Een Inleiding in de economische analyse van het recht, 6e druk, Kluwer Van Velthoven and van Wijck ca. €  40,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Int & Europees Recht 3 semester II a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Jur. Bestuurskunde 2 semester II a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 2 semester II a verplicht
Open Colleges 1 semester II a keuze