Openbare Financiën

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGBEO00005
Vaknaam Openbare Financiën
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (blok 2)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Openbare Financiën
Leerdoelen Het vak Openbare Financiën gaat over de financiën van de overheid: de overheidsuitgaven en de overheidsontvangsten. Hierbij spelen naast economische ook institutioneel-juridische en politicologische aspecten een rol. Doel van het vak Openbare Financiën is een inleidend overzicht te verschaffen van de overheidsfinanciën, waarbij deze verschillende aspecten worden geanalyseerd. De student is na afloop van de cursus in staat deze analyses uit te voeren en kan elementaire kennis van de openbare financiën kritisch toepassen.
Omschrijving De overheidsfinanciën worden vanuit verschillende invalshoeken geanalyseerd. De economische kant heeft ondermeer betrekking op de allocatie, verdeling, stabilisatie en de rol die belastingen daarbij (kunnen) spelen. De institutioneel-juridische kant omvat onderwerpen als de Comptabiliteitswet; de begrotingsbeginselen; de budgetcyclus; de financiële verhouding tussen de centrale en de lagere overheid. De politicologische aspecten betreffen onder andere de vraag hoe beslissingen omtrent de overheidsfinanciën tot stand komen, stemprocedures en gedragsmodellen van ambtelijke diensten.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x4 uur hoorcolleges.)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(Tentamendata)
Vaksoort b-niveau, niet-juridisch
Coördinator mr. J. Scholten
Docent(en) mr. J. Scholten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Overheidsfinanciën laatste druk Kam, C.A. de, L. Koopmans en A.H.E.M. Wellink €  55,00
Entreevoorwaarden
  • This course is only accessible for students that have obtained at least 45 EC from their first year courses at research university level or that participate in a pre-approved pre-master or decree programme.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Fiscaal Recht 3 semester I b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Jur. Bestuurskunde 3 semester I b verplicht
Open Colleges 1 semester I b keuze