Bestuursrecht: Rechtsbescherming

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGBBE01205
Vaknaam Bestuursrecht: Rechtsbescherming
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b (blok 4)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Bestuursrecht: Rechtsbescherming
Leerdoelen Na afronding van het vak Bestuursrecht: Rechtsbescherming, heeft u grondige kennis van en inzicht in het bestuursprocesrecht in ruime zin. Doel is het bijbrengen van theoretische (uitgangspunten, constitutionele grondslag, systeem en instrumenten)en praktische (functioneren voorprocedures, rechterlijke toetsing)kennis.

U bent in staat om de regels uit het bestuursprocesrecht toe te passen op een concrete casus op het terrein van het bestuursrecht. Daarnaast kunt u een bezwaar-, beroep- of verzoekschrift schrijven dat voldoet aan procesrechtelijke vereisten.

De kernthema’s van Bestuursrecht: Rechtsbescherming vindt u in de vakomschrijving.
Omschrijving Besluiten en andere bestuurlijke handelingen kunnen burgers en particuliere organisaties in hun belangen treffen; bovendien is het niet uitgesloten dat het bestuur bij zijn besluiten en andere handelingen fouten maakt. Daaruit volgt de behoefte aan rechtsbescherming tegen overheidshandelen. Meer principieel wordt de mogelijkheid van rechterlijke controle vereist door de beginselen van de democratische rechtsstaat.

Het vak Bestuursrecht: Rechtsbescherming gaat over de rechtsbescherming tegen overheidshandelen: het bestuursprocesrecht in ruime zin. Aan de orde komen onder andere:
- de bezwaarschriftprocedure
- de procedure bij de bestuursrechter
- de voorlopige voorzieningsprocedure
- de procedure bij de burgerlijke rechter
- de klachtvoorzieningen, o.a. bij de Nationale ombudsman.
Per type voorziening wordt ingegaan op de bevoegdheids- en ontvankelijkheidsaspecten, de toetsing en de uitspraak.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(7x2 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen. Studenten kunnen een bonus verdienen door het maken van één schriftelijke opdracht.)
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk (essayvragen) (digitaal)
(Bonus in de vorm van 1 opdracht.)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. H.E. Broring
Docent(en) prof. mr. dr. H.E. Broring ,prof. mr. dr. K.J. de Graaf ,mr. N.G. Hoogstra ,mr. dr. G. Karapetian ,mr. dr. P. Mendelts ,mr. drs. R.S. Wertheim
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
A.T. Marseille, H.D. Tolsma e.a., Bestuursrecht Deel 2, Rechtsbescherming tegen de overheid, Boom Juridisch, Den Haag, laatste druk.
Het overige materiaal voor het volgen van het vak (literatuur, jurisprudentie en/of casus en vragen) is beschikbaar via nestor.
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2019 het vak Bestuursrecht 3 met vakcode RGBBE00605 hebben behaald.
Opmerkingen Bonuspunten in de vorm van opdrachten
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 2 semester II b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Int & Europees Recht 3 semester II b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Jur. Bestuurskunde 2 semester II b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 2 semester II b verplicht
Open Colleges 1 semester II b keuze
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Nederlands Recht 1 semester II b (v)
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Recht en Bestuur - semester II b i.o
Verkorte bachelor Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Intern. en Europees Recht 1 semester II b verplicht